HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 55
DIN DATA DE 09.04.2021

privind stabilirea plafonului minim al cuantumului debitelor restante pentru care este stabilită obligaţia organului fiscal de a publica pe pagina de internet listele debitorilor persoane fizice şi persoane juridice care înregistrează debite restante

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 09.04.2021,

Analizând proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 4577/23.03.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Economic al Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 4576/23.03.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei I din cadrul consiliului local,

În conformitate cu prevederile art. 162 alin. (1), alin. (2) lit. b din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4, lit. c, art. 139 alin. 3 lit. c şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă plafonul minim al cuntumului debitelor restante înregistrate de către persoanele fizice în sumă de 500 lei.

Art. 2 Se aprobă plafonul minim al cunatumului debitelor restante înregistrate de către persoanele  juridice în sumă de 1.000 lei.

Art. 3 Lista cu debitorii persoane fizice şi persoane juridice care înregistrează obligaţii restante peste nivelurile stabilite în condiţiile art. 1 şi art. 2 se va publica trimestrial pe pagina de internet a organului fiscal.

Art. 4 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic din cadrul Primăriei Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan-Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content