HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 55
DIN DATA DE 07.03.2024

privind aprobarea înscrierii Orașului Predeal ca proprietar în cartea funciară asupra unui număr de 8 (opt) imobile situate în Orașul Predeal, Timișul de Sus – Poiana lui Manole, f.n. și radierea Consiliului Local Predeal, întrucât unitatea administrativ-teritorială este singura autoritate publică locală cu personalitate juridică

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 07.03.2024,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4103/06.03.2024, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 4105/06.03.2024, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru, Registru Agricol din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 4108/06.03.2024,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate II și IV ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile relevante cuprinse în art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 100/1997, art. 553, alin. (1), coroborat cu alin. (4), art. 885, art. 888 C.civ., Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 600/2023 al Directorului A.N.C.P.I.,

În vederea reglementării situației juridice a imobilelor înscrise în:

  • F. Nr.136746 Brasov, Nr. Top.13589/2/2/2/2/2/2/1/a/a/1/217, S= 1466 mp,
  • F. Nr.132199 Brasov, Nr. Top.13589/2/2/2/2/2/2/1/a/a/1/172, S= 2825 mp,
  • F. Nr.149936 Brasov, Nr. Top.13589/2/2/2/2/2/2/1/a/a/1/106, S= 1347 mp,
  • F. Nr.149931 Brasov, Nr. Top.13589/2/2/2/2/2/2/1/a/a/1/110/2, S= 1011 mp,
  • F. Nr.159670 Brasov, Nr. Top.13589/2/2/2/2/2/2/1/a/a/1/133, S= 1306 mp,
  • F. Nr.111172 Brasov, Nr. Top.13589/2/2/2/2/2/2/1/a/a/1/23, S= 1399 mp,
  • F. Nr.181043 Brasov, Nr. Top.13589/2/2/2/2/2/2/1/a/a/1/149/1, S= 382 mp,
  • F. Nr.180989 Brasov, Nr. Top.13589/2/2/2/2/2/2/1/a/a/1/149/2, S= 781 mp,

situate în Orașul Predeal, Timișul de Sus – Poiana lui Manole, f.n.,

Ţinând seama de prevederile art. 80 – 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 96-99, art. 108, lit. e), art. 129 alin. (2) lit. c), (6) lit. a) și b), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin. (1), lit. a), art. 354-355 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă  înscrierea în cartea funciară a Orașului Predeal ca proprietar al imobilului înscris în CF nr.136746 Brașov, nr. top. 13589/2/2/2/2/2/2/1/a/a/1/217, S=1466 mp și radierea Consiliului Local Predeal, întrucât unitatea administrativ-teritorială este singura autoritate publică locală cu personalitate juridică.

Art. 2 Se aprobă înscrierea în cartea funciară a Orașului Predeal ca proprietar al imobilului înscris în CF nr.132199 Brașov, nr. top. 13589/2/2/2/2/2/2/1/a/a/1/172, S= 2825 mp și radierea Consiliului Local Predeal, întrucât unitatea administrativ-teritorială este singura autoritate publică locală cu personalitate juridică.

Art. 3 Se aprobă înscrierea în cartea funciară a Orașului Predeal ca proprietar al imobilului înscris în CF nr. 149936 Brașov, nr. top. 13589/2/2/2/2/2/2/1/a/a/1/106, S=1347 mp și radierea Consiliului Local Predeal, întrucât unitatea administrativ-teritorială este singura autoritate publică locală cu personalitate juridică.

Art. 4 Se aprobă înscrierea în cartea funciară a Orașului Predeal ca proprietar al imobilului înscris în CF nr. 149931 Brașov, nr. top. 13589/2/2/2/2/2/2/1/a/a/1/110/2, S=1011 mp și radierea Consiliului Local Predeal, întrucât unitatea administrativ-teritorială este singura autoritate publică locală cu personalitate juridică.

Art. 5 Se aprobă înscrierea în cartea funciară a Orașului Predeal ca proprietar al imobilului înscris în CF nr. 159670 Brașov, nr. top. 13589/2/2/2/2/2/2/1/a/a/1/133, S=1306 mp și radierea Consiliului Local Predeal, întrucât unitatea administrativ-teritorială este singura autoritate publică locală cu personalitate juridică.

Art. 6 Se aprobă înscrierea în cartea funciară a Orașului Predeal ca proprietar al imobilului înscris în CF nr. 111172 Brașov, nr. top. 13589/2/2/2/2/2/2/1/a/a/1/23, S=1399 mp și radierea Consiliului Local Predeal, întrucât unitatea administrativ-teritorială este singura autoritate publică locală cu personalitate juridică.

Art. 7 Se aprobă înscrierea în cartea funciară a Orașului Predeal ca proprietar al imobilului înscris în CF nr. 181043 Brașov, nr. top. 13589/2/2/2/2/2/2/1/a/a/1/149/1, S=382mp și radierea Consiliului Local Predeal, întrucât unitatea administrativ-teritorială este singura autoritate publică locală cu personalitate juridică.

Art. 8 Se aprobă înscrierea în cartea funciară a Orașului Predeal ca proprietar al imobilului înscris în CF nr. 180989 Brașov, nr. top. 13589/2/2/2/2/2/2/1/a/a/1/149/2, S=781 mp și radierea Consiliului Local Predeal, întrucât unitatea administrativ-teritorială este singura autoritate publică locală cu personalitate juridică.

Art. 9 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 10 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru, Registru Agricol din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 11 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Isbășoiu Mihai Alexandru

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru, Registru Agricol

Modalitatea de vot – 13 pentru, 13 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content