HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 52
DIN DATA DE 28.02.2023

privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici/personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Predeal și serviciilor subordonate Consiliului Local Predeal, începând cu data de 1 ianuarie 2023

Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 28.02.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2118/08.02.2023, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 2119/08.02.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 2120/08.02.2023,

Văzând avizul comisiilor de specialitate I și IV ale Consiliului Local Predeal,

Având în vedere prevederile art. 3, 10, 11, 13, 25, 38 și 40  din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ale OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale HG nr.1447/ 2023 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată , Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completarile ulterioare,

Ținând cont de HCL nr. 46/07.02.2023 privind aprobarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2023,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 139 alin. (1), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici / personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Predeal și serviciilor subordinate Consiliului Local Predeal, prin înmulţirea coeficienţilor stabiliți pentru fiecare funcție /grad profesional aprobați prin HCL nr. 6/2018 cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, începand cu data de 1 ianuarie 2023.

Art. 2 În cazul modificării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, salariile de bază pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Predeal și serviciilor subordonate Consiliului Local Predeal se vor stabili prin dispoziţie a Primarului Orașului Predeal.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Compartimentului Resurse Umane din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Compartimentul Resurse Umane

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content