HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 51
DIN DATA DE 28.02.2023

privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Predeal ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior celui deţinut, a funcţionarilor publici de execuţie din cadrul Primăriei Oraşului Predeal

Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 28.02.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1587/30.01.2023, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 1588/30.01.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 1589/30.01.2023,

Văzând avizul comisiilor de specialitate I și IV ale Consiliului Local Predeal,

Având în vedere dispozițiile art. 476 – 479 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare, 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 139 alin. (1), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Predeal, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Compartimentului Resurse Umane din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Compartimentul Resurse Umane

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content