HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 53
DIN DATA DE 28.02.2023

privind exprimarea acordului Consiliului Local al Orașului Predeal pentru efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățămant preuniversitar din Orașul Predeal, Județul Brașov”, a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor, în vederea depunerii în cadrul PNRR - Componenta 15 - Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe

Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 28.02.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3037/22.02.2023, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 3038/22.02.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Biroului Achiziții din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 3040/22.02.2023,

Văzând avizul comisiei de specialitate I a Consiliului Local Predeal,

Având în vedere prevederilor Ghidului Beneficiarului în cadrul apelurilor de proiecte – Pilonul VI. Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP), Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și ethnic, Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlar, aprobat prin ordinul de ministru nr. 6.423/2022, modificat prin OM nr.3674/ 14.02.2023, 

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1), lit. j) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e), art. 139 alin. (3), lit. d), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă depunerea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din Orașul Predeal, Județul Brașov” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național De Redresare Și Reziliență – Componenta C15: Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe.

Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din Orașul Predeal, Județul Brașov”, în cuantum de 1.522.653,08  lei (inclusiv TVA ).

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect de 35.000,00 lei, la care se adauga TVA –  total inclusiv TVA – 41.650,00 lei a UAT Oraș Predeal, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, suma ce va fi asigurată din bugetul local. 

Art. 4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „1.522.653,08”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al UAT Oraș Predeal.

Art. 5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării.

Art. 6 Se împuternicește dl. Ciobanu Sorin Ioan, reprezentant legal – primar, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Oraș Predeal.

Art. 7 Se aprobă indicatorii proiectului, în conformitate cu anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 8 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 9 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Biroului achiziții din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 10 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Birou Achiziții

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content