HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 52
DIN DATA DE 07.03.2024

privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a Orașului Predeal ca proprietar al imobilului înscris în CF nr. 176332 Brașov, cu nr. top. 13345/3 și radierea Primăriei Predeal, întrucât unitatea administrativ teritorială este singura autoritate publică locală cu personalitate juridică, precum și aprobarea modificării suprafeței de la 2311 mp, înscrisă în CF, la 2164 mp, suprafață reală, rezultată din masurătorile topografice

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 07.03.2024,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4076/06.03.2024, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 4078/06.03.2024, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 4079/06.03.2024,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate I, II și IV ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile relevante cuprinse în art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 100/1997, art. 553, alin. (1), coroborat cu alin. (4), art. 885, art. 888 C.civ., Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 600/2023 al Directorului A.N.C.P.I.,

Ţinând seama de prevederile art. 80 – 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 96-99, art. 108, lit. e), art. 129 alin. (2) lit. c), (6) lit. a) și b), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin. (1), lit. a), art. 354-355 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă înscrierea în cartea funciară a Orașului Predeal ca proprietar al imobilului înscris în CF nr. 176332 Brașov, cu nr. top. 13345/3 și radierea Primăriei Predeal, întrucât unitatea administrativ teritorială este singura autoritate publică locală cu personalitate juridică.

Art. 2 Se aprobă rectificarea suprafeței imobilului teren cu nr. top. 13345/3, înscris în CF 176332 Brașov, de la 2311 mp, înscrisă în CF, la 2164 mp, suprafața reală rezultată în urma măsurătorilor topografice, conform documentației cadastrale anexă la prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru, Registru Agricol din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Isbășoiu Mihai Alexandru

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru, Registru Agricol

Modalitatea de vot – 13 pentru, 13 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content