HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 51
DIN DATA DE 07.03.2024

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire și teren pentru imobilul situat în Predeal, zona Clăbucet Plecare, Cabana Clăbucet Plecare, nr. top. , înscris în CF Predeal, proprietatea SC Dream Mont SRL

Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 07.03.2024,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3759/01.03.2024, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 3760/01.03.2024, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Economic din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 3761/01.03.2024,

Văzând avizul comisiei de specialitate I a Consiliului Local Predeal,

Având în vedere dispozițiile relevante din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Legea 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale, cu modificările și completările ulterioare, Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, OG 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, 

De asemenea, având în vedere HCL 121/29.11.2016 pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile și terenurile neîngrijite din intravilanul Orașului Predeal și HCL 226/22.12.2021,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. c), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe clădire și teren pentru imobilul situat în Predeal, zona Clăbucet Plecare, Cabana Clăbucet Plecare, nr. top. , înscris în CF Predeal, proprietatea SC Dream Mont SRL, începând cu data de 01.01.2025.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului orașului Predeal, Instituției Prefectului județului Brașov, Serviciului Economic din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Isbășoiu Mihai Alexandru

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot – 13 pentru, 13 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content