HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 53
DIN DATA DE 07.03.2024

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 pentru fondul forestier proprietatea Orașului Predeal, administrat de către Direcția Silvică Brașov, prin Ocolul Silvic Brașov

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 07.03.2024,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4022/06.03.2024, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 4023/06.03.2024, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SAPDITUPIP din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 4024/06.03.2024,

Văzând avizul comisiei de specialitate I a Consiliului Local Predeal,

Având în vedere  documentul contabil transmis de Ocolul Silvic Brașov și înregistrat la Primăria Predeal cu nr. 3278/22.02.2024,

În conformitate cu prevederile aplicabile din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 133/2015, Legea nr. 56/2010, Legea nr. 230/2018, HG nr. 483/2006, HG 861/2009, HG 1076/2009,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2024, privind administrarea fondului forestier proprietatea Orașului Predeal de către Direcția Silvică Brașov, prin Ocolul Silvic Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SAPDITUPIP din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Isbășoiu Mihai Alexandru

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SAPDITUPIP

Modalitatea de vot – 13 voturi pentru, 13 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content