HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 41
DIN DATA DE 19.03.2021

privind compensarea sumelor achitate de doamna Sanislai Maria, titular al contractului de închiriere nr. 4041/08.04.2009, pentru locuința situată în Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 11, pentru reparațiile efectuate la locuința pe care o deține cu contract de închiriere cu chiriile care vor fi debitate cu data de 01.04.2021

Consiliul  Local  al  Oraşului Statiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 19.03.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3832/11.03.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 3830/11.03.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul Primăriei Predeal înregistrat sub nr. 3831/11.03.2021,

Vazând avizul favorabil al comisiilor I și III din cadrul consiliului local,

Cu privire la cererea doamnei Sanislai Maria, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 12643/29.10.2020, prin care solicită compensarea sumei de 3308,95 lei, reprezentând contravaloarea tâmplăriei PVC Gealan și montajul acesteia, achitată de doamna Sanislai Maria, cu chiriile care vor fi debitate începând cu data de 01.04.2021,

Având în vedere dispozițiile legale relevante: prevederile art. 1788 C.Civ., potrivit cărora (1) Locatorul este obligat să efectueze toate reparațiile care sunt necesare pentru a menține bunul în stare corespunzătoare de întrebuințare pe toată durata locațiunii, conform destinației stabilite potrivit art. 1799. (2) Sunt în sarcina locatarului reparațiile locative, a căror necesitate rezultă din folosința obișnuită a bunului. (3) Dacă, după încheierea contractului, se ivește nevoia unor reparații care sunt în sarcina locatorului, iar acesta din urmă, deși încunoștințat, nu începe să ia de îndată măsurile necesare, reparațiile pot fi făcute de locatar. În acest caz, locatorul este dator să plătească, în afara sumelor avansate de locatar, dobânzi socotite de la data efectuării cheltuielilor. (4) În caz de urgență, locatarul îl poate înștiința pe locator și după începerea reparațiilor, dobânzile la sumele avansate neputând curge decât de la data înștiințării.

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. c, coroborat cu art. 129 alin. 6, lit. b, art. 139, alin. 1 și art. 196 alin. 1, lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă compensarea sumei de 3308,95 lei, reprezentând contravaloarea tâmplăriei PVC Gealan și montajul acesteia, achitată de doamna Sanislai Maria, cu chiriile care vor fi debitate începând cu data de 01.04.2021.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului orașului Predeal, Instituției Prefectului județului Brașov, SPAS și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Anastasescu Iulian Andrei

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 8 pentru, 4 abțineri, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content