HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 40
DIN DATA DE 19.03.2021

privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse școlare aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul UAT Predeal

Consiliul  Local  al  Oraşului Statiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 19.03.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3943/12.03.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 3938/12.03.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul Primăriei Predeal înregistrat sub nr. 3941/12.03.2021,

Vazând avizul favorabil al comisiilor I și III din cadrul consiliului local,

Având în vedere dispozițiile legale relevante: prevederile art. 82 și art. 105 alin. 2 din Legea Educației  Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și prevederile art.1-5, art. 7-9, art. 11-13 și art. 17-19 din Anexa Ordinului M.E.N nr. 5576/07.10.2011, privind aprobarea Criteriilor Generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat cu modificările și completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. d, coroborat cu art. 129 alin. 7, lit. a, art. 139, alin. 1 și art. 196 alin. 1, lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă cuantumul burselor, pentru învățământul preuniversitar de stat, acordate din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul școlar 2020-2021, după cum urmează:

  • Bursă de merit 150 lei/lună;
  • Bursă de studiu 150 lei/lună;
  • Bursă socială 150 lei/lună;
  • Bursă socială (medicală) 200 lei/lună;
  • Bursă de performanță 300 lei/lună

Art. 2.  Se aprobă numărul burselor, pentru învățământul preuniversitar de stat, acordate din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul școlar 2020-2021, după cum urmează:

  • 110 burse de merit;
  • 3 burse studiu;
  • 3 burse sociale;
  • 1 bursă socială (medicală);
  • 3 burse performanță;

Art. 3. Cu data prezentei se revocă HCL nr. 21/29.01.2015 și  HCL  nr. 22/30.12.2020.

Art. 4 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului orașului Predeal, Instituției Prefectului județului Brașov, SPAS și se publică pe site-ul entității.

Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Anastasescu Iulian Andrei

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot –12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content