HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 42
DIN DATA DE 19.03.2021

privind modificarea titularului contractului de închiriere nr. 3675/08.04.2009, încheiat între Orașul Predeal și doamna Brebeanu Etelca, pentru locuința situată în Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 4, din Brebeanu Etelca în Vlad Maria, în urma decesului titularului de contract

Consiliul  Local  al  Oraşului Statiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 19.03.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3822/11.03.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 3820/11.03.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul Primăriei Predeal înregistrat sub nr. 3821/11.03.2021,

Vazând avizul favorabil al comisiei III din cadrul consiliului local,

Cu privire la cererea doamnei Vlad Maria, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 13553/19.11.2020, prin care solicită schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 3675/08.04.2009, pentru locuinţa situată în Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 4, din Brebeanu Etelca în Vlad Maria, în urma decesului titularului de contract și declarația autentificată la notar nr. 78/25.02.2021,

Având în vedere dispozițiile legale relevante: prevederile art. 17 din Legea 114/1996 privind locuințele, completată și modificată,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. c, coroborat cu art. 129 alin. 6, lit. a și b, art. 139, alin. 1 și art. 196 alin. 1, lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă modificarea titularului contractului de închiriere nr. 3675/08.04.2009, încheiat între Orașul Predeal și doamna Brebeanu Etelca pentru locuința situată în Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 4, din Brebeanu Etelca în Vlad Maria, în urma decesului titularului de contract.

Art. 2. Se aprobă scoaterea doamnei Brebeanu Etelca din contractul de închiriere nr. 3675/08.04.2009, pentru locuința situată în Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 4, în urma decesului.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului orașului Predeal, Instituției Prefectului județului Brașov, SPAS și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Anastasescu Iulian Andrei

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 11 pentru, 1 abținere, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content