HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 39
DIN DATA DE 19.03.2021

privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în orașul Predeal

Consiliul  Local  al  Oraşului Statiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 19.03.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3849/11.03.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 3847/11.03.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul Primăriei Predeal înregistrat sub nr. 3848/11.03.2021,

Vazând avizul favorabil al comisiei III din cadrul consiliului local,

Având în vedere dispozițiile legale relevante din Legea 152/1998 privind înființarea ANL, completată și modificată și din normele metodologice de aplicare a legii, aprobate prin HG 962/2001, cu modificările și completările ulterioare, anexa 11;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. c, coroborat cu art. 129 alin. 6, lit. a și c, art. 139, alin. 1 și art. 196 alin. 1, lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă propunerile de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirirerii, în orașul Predeal, conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului orașului Predeal, Instituției Prefectului județului Brașov, SPAS și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Anastasescu Iulian Andrei

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot –12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content