HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 4
DIN DATA DE 12.02.2021

privind alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pentru luna februarie 2021

         Consiliul  Local  al  Oraşului Statiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 12.02.2021,

         Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1772/03.02.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 1773/03.02.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al secretarului Orașului Predeal înregistrat sub nr. 1774/03.02.2021,

         Ținând cont de avizul favorabil al comisiei 4 a consiliului local,

În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cu prevederile aplicabile din Anexa nr. 1 la HCL nr. 9/14.07.2016, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Orașului Predeal,

         Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

         În temeiul prevederilor art. 129, 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

         Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art.1 Se aprobă grevarea și ipotecarea imobilului construcție Cabana Susai, edificată pe terenul concesionat în suprafață de 19939 mp, lotul 1, provenit din dezmembrarea suprafeței totale aflate în proprietatea Primăriei Predeal de 146596 mp, înscrisă în CF 101406 Predeal, nr. cad. 101406.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija secretarului orașului, în termen legal, primarului orașului Predeal, Instituţiei Prefectului Judeţului Brașov, Serviciului Economic și se publică pe site-ul entității.

 Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesati la instanța de contencios administrativ în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel-Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Albuleț Gabriel-Eugen

Modalitatea de vot – 11 pentru, 1 abținere, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content