HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 23
DIN DATA DE 22.01.2021

privind acordul UAT Predeal pentru grevarea și ipotecarea imobilului construcție Cabana Susai, edificată pe terenul concesionat în suprafață de 19939 mp

         Consiliul  Local  al  Oraşului Statiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinara deîndată la data de 22.01.2021,

         Analizând proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei Predeal, înregistrate sub nr. 1213/21.01.2021, în conformitate cu prevederile aplicabile din Legea 50/1991, art. 41, Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, Legea 207/2015, privind Codul de Procedură Fiscală, Noul Cod Civil, cu modificările și completările ulterioare,

         Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

         În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. c), 139 alin. (3) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

         Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art.1 Se aprobă grevarea și ipotecarea imobilului construcție Cabana Susai, edificată pe terenul concesionat în suprafață de 19939 mp, lotul 1, provenit din dezmembrarea suprafeței totale aflate în proprietatea Primăriei Predeal de 146596 mp, înscrisă în CF 101406 Predeal, nr. cad. 101406.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija secretarului orașului, în termen legal, primarului orașului Predeal, Instituţiei Prefectului Judeţului Brașov, Serviciului Economic și se publică pe site-ul entității.

 Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesati la instanța de contencios administrativ în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan – Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic
1 ex. SC Susai Mont SRL

Modalitatea de vot – 7 pentru, 1 abținere, 8 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content