HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 5
DIN DATA DE 12.02.2021

privind validarea dispoziției nr. 7/05.01.2021, având ca obiect acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare, înregistrat la data de 31.12.2020

         Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 12.02.2021,

         Analizând proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 1059/20.01.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Economic din cadrul Primăriei Predeal, înregistrat sub nr. 1057/20.01.2021, prin care se propune validarea dispoziției nr. 7/05.01.2021, având ca obiect acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare, înregistrat la data de 31.12.2020,

         Ținând cont de avizul favorabil al comisiei 1 a consiliului local,

         Având în vedere dispozițiile art. 58 alin. (1), lit. (c) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 3155/15.12.2020 pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, pct. 5.16.3, alin. (1), lit. (b),

         Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

         În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. c), 139 alin. (3) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

         Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă validarea dispoziției nr. 7/05.01.2021 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare, înregistrat la data de 31.12.2020, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija secretarului orașului, în termen legal, primarului Orașului Predeal, Instituţiei Prefectului Judeţului Brașov, Serviciului Economic și se publică pe site-ul entității.

 Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesati la instanța de contencios administrativ în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel-Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content