HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 38
DIN DATA DE 19.03.2021

privind aprobarea regulamentului, a criteriilor de acordare și a actelor justificative pentru întocmirea listei de priorități, în vederea acordării locuințelor sociale

Consiliul  Local  al  Oraşului Statiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 19.03.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3852/11.03.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 3850/15.03.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul Primăriei Predeal înregistrat sub nr. 3851/11.03.2021,

Vazând avizul favorabil al comisiei III din cadrul consiliului local,

Având în vedere dispozițiile legale relevante din Legea 114/1996 privind locuințele, completată și modificată și din normele metodologice de aplicare a legii, aprobate prin HG 1275/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. c, coroborat cu art. 129 alin. 6, lit. a și c, art. 139, alin. 1 și art. 196 alin. 1, lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă Regulamentul privind repartizarea, închirierea, exploatarea și administrarea locuințelor sociale din Orașul Predeal.

Art.  2 Se aprobă criteriile de acordare a locuințelor sociale în vederea întocmirii listei de priorități, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă actele justificative necesare întocmirii dosarului solicitantului pentru acordarea unei locuințe sociale, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Actele justificative se vor depune în termen de 30 zile calendaristice de la data publicării anunțului pe site-ul oficial al Primăriei Predeal.

Art. 5 Comisia privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință, în repartizarea locuințelor sociale va fi formată din 7 membri, respectiv : Comisia nr. 3 a Consiliului Local Predeal (d-l Golăeș Ionel, d-na Ungureanu Ioana, d-na Constantin Daniela, d-nul Anastasescu Andrei, d-nul Cață Georgian) și 2 funcționari din cadrul Primăriei Predeal (d-na Colesniuc Elena și d-na Bârsan Anemari-Roxana).

Art. 6 Contestațiile vor fi soluționate în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora de către o comisie formată din 3 membri, numită prin Dispoziția Primarului Orașului Predeal.

Art. 7 Punctajele stabilite pentru solicitanții de locuințe sociale conform HCL nr. 56/27.03.2018 privind aprobarea listei de priorități pe anul 2018, în vederea acordării unei locuințe sociale, vor fi preluate în lista de priorități pe anul 2021, cu excepția punctajelor acordate solicitanților cărora li s – a repartizat o locuință sau vor fi reanalizate în cazul în care solicitanții au completat dosarele sau le completează în perioada de depunere a actelor justificative și li se va recalcula punctajul la criteriul Vechimea cererii și la celelalte criterii pentru care vor depune completări.

Art . 8 Actele justificative depuse de solicitanții de locuințe sociale de la data emiterii HCL nr. 56/27.02.2018 până la data prezentei hotărâri, vor fi luate în considerare și analizate, precum și completările depuse de solicitanți în această perioadă și în perioada stabilită la art. 4 din prezenta hotărâre. În cazul în care comisia consideră că anumite documente trebuie actualizate, li se va solicita solicitanților, în timpul perioadei de analiză a dosarelor, să depună documentele actualizate.

Art. 9 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 10 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului orașului Predeal, Instituției Prefectului județului Brașov, SPAS și se publică pe site-ul entității.

Art. 11. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Anastasescu Iulian Andrei

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot –12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content