HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 37
DIN DATA DE 19.03.2021

privind aderarea orașului Predeal la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Valea Prahovei în Acțiune”

Consiliul  Local  al  Oraşului Statiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 19.03.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4070/15.03.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 4068/15.03.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SDPTUP din cadrul Primăriei Predeal înregistrat sub nr. 4069/15.03.2021,

Vazând avizul favorabil al comisiilor I și III din cadrul consiliului local,

Având în vedere dispozițiile legale relevante: art. 1 și urm. din OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată și completată; art. 10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, modificată și cmpletată; art. 1 și urm. din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ – teritoriale, modificată și completată;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 89 și urm., art. 129, alin. 2, lit. d, coroborat cu art. 129 alin. 9, lit. c, art. 139, alin. 3, lit. f și art. 196 alin. 1, lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1  Se  aproba aderarea orașului Predeal, prin primar, domnul Sorin Ioan Ciobanu, în calitate de membru asociat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Valea Prahovei în Acțiune”, persoană juridică de drept privat, nonguvernamentală, independentă, non-profit și de utilitate publică.

Art. 2.  Se aprobă însușirea Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Valea Prahovei în Acțiune”, conform anexei 1 la prezenta hotărâre și a Statutului Asociației de Dezvoltare Comunitară “Valea Prahovei în Acțiune”, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se împuternicește domnul Sorin Ioan Ciobanu, primarul orașului Predeal, să semneze în  numele și pe seama orașului Predeal, Actul Adițional la Actul constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Comunitară “Valea Prahovei în Acțiune”, anexate la prezenta hotărâre, ce se vor încheia ca urmare a aderării orașului Predeal la asociație.

Art. 4. Se desemnează ca reprezentant al orașului Predeal în Adunarea Generală domnul Sorin Ioan Ciobanu, primarul orașului Predeal.

Art. 5. Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului orașului Predeal, Instituției Prefectului județului Brașov, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Valea Prahovei în Acțiune”, SDPTUP și se publică pe site-ul entității.

Art. 7. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Anastasescu Iulian Andrei

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/5ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP
1 ex. Asociația de Dezvoltare intercomunitară “Valea Prahovei în Acțiune”

Modalitatea de vot –12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content