HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 352
DIN DATA DE 21.12.2023

privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General, inclusiv a valabilității Regulamentului local de urbanism al Orașului Predeal, aprobate prin HCL 87/2000, până la data aprobării în condițiile legii a noului Plan Urbanistic General, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2026

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.12.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 19483/13.12.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 19484/13.12.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de Serviciul Urbanism din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 19485/13.12.2023,

Văzând avizul favorabil al comisiilor II și IV din cadrul consiliului local,

În conformitate cu prevederile relevante din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 45, alin.(1^3), așa cum a fost modificată prin Legea nr. 303/2015, OUG nr. 51/2018 pentru modificarea Legii 350/2001, cu modificările și completările ulterioare și Ordonanței nr. 33 din 24 august 2023 privind prorogarea unor termene în domeniul urbanismului și al construcțiilor,

            Având în vedere prevederile art. 80-84 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.c), alin. (6) lit. c), art. 139 alin. (3), lit. e), art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General, inclusiv a valabilității Regulamentului local de urbanism al Orașului Predeal, aprobate prin HCL 87/2000, până la data aprobării în condițiile legii a noului Plan Urbanistic General, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2026.

Art. 2 Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cață Georgian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content