HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 353
DIN DATA DE 21.12.2023

privind aprobarea întocmirea documentației, în vederea scoaterii la închiriere/concesiune în condițiile legii, a imobilelor pășuni permanente, proprietatea Orașului Predeal

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.12.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 19555/14.12.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 19556/14.12.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de Serviciul Urbanism din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 19557/14.12.2023,

Văzând avizul favorabil al comisiilor II și IV din cadrul consiliului local,

În conformitate cu prevederile relevante din art. 553 alin. 1 din Codul Civil, art. 9 alin. (1) și (3) din OG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare,

            Având în vedere prevederile art. 80-84 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă întocmirea documentației în vederea scoaterii la închiriere/concesiune în condițiile legii, a imobilelor pășuni permanente, proprietatea Orașului Predeal.

Art. 2 Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cață Georgian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content