HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 351
DIN DATA DE 21.12.2023

privind aprobarea raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pe anul 2023 – semestrul II și stabilirea măsurilor de optimizare a capacității de apărare împotriva incendiilor

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.12.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 19589/15.12.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 19588/15.12.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de SVSU din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 19587/15.12.2023,

Văzând avizul favorabil al comisiei IV din cadrul consiliului local,

Față de cele consemnate în procesul-verbal de control al ISU Țara Bârsei nr. 793/23.08.2022, înregistrat la Primăria Predeal sub nr. 13231/24.08.2022, prin care se solicită analiza semestrială ori de câte ori este nevoie a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul UAT Predeal,

În conformitate cu prevederile relevante din prevederile art. 14, 19, lit. (a) din Legea nr. 307/2006, art. 14 din OMAI nr. 163/2007,

            Având în vedere prevederile art. 80-84 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.d), alin. (7) lit. h), art. 139 alin. (1), art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor

pe anul 2023 – semestrul II și stabilirea măsurilor de optimizare a capacității de apărare împotriva incendiilor, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SVSU din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cață Georgian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SVSU

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content