HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 347
DIN DATA DE 21.12.2023

privind acordarea a 6 mc (10 m steri) lemn de foc gratuit / sezon iarnă unităților de cult din Orașul Predeal

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.12.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 19605/15.12.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 19606/15.12.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de SDPTUP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 19607/15.12.2023,

Văzând avizul favorabil al comisiilor I și III din cadrul consiliului local,

Având în vedere solicitările înregistrate la Primăria Orașului Predeal unităților de cult din Orașul Predeal,

În conformitate cu prevederile relevante din art. 3, alin. (3) din OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, cu modificările și completările ulterioare și din art. 4, alin. (2) lit.a) și art. 5 alin. (1) din HG nr. 1470/2002 privind aprobarea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, cu modificările și completările ulterioare,

 Având în vedere prevederile art. 80-84 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.d), alin. (8) lit. a), art. 139 alin. (1), art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă acordarea a 6 mc (10 m steri) lemn de foc gratuit / sezon iarnă unităților de cult din Orașul Predeal.

Art. 2 Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cață Georgian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content