HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 348
DIN DATA DE 21.12.2023

privind aprobarea necesarului anual de 100 mc lemn de lucru rășinoase, cu diametru mai mare de 24 cm, provenit din fondul forestier proprietate publică a UAT Predeal pentru consum propriu, conform „Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică din 05.10.2017, parte integrantă din HG nr. 715/2017”

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.12.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 19608/15.12.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 19609/15.12.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de Serviciul Urbanism din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 19610/15.12.2023,

Văzând avizul favorabil al comisiei I din cadrul consiliului local,

În conformitate cu prevederile relevante din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică din 05.10.2017, parte integrantă din HG nr. 715/2017,

            Având în vedere prevederile art. 80-84 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.d), alin. (7) lit. r), art. 139 alin. (1), art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă cantitatea de 100 mc anual lemn de lucru rășinoase, cu diametrul mai mare de 24 cm, pentru consum propriu, conform Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică.

Art. 2 Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cață Georgian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content