HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 346
DIN DATA DE 21.12.2023

pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor din Orașul Predeal

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.12.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 19079/06.12.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 19080/06.12.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de SDPTUP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 19082/06.12.2023,

Văzând avizul favorabil al comisiilor II și IV din cadrul consiliului local,

În conformitate cu prevederile relevante din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare, art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

            Având în vedere prevederile art. 80-84 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare a parcărilor din Orașul Predeal, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cață Georgian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 10 pentru, 2 abțineri, 12 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content