HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 343
DIN DATA DE 21.12.2023

pentru acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe traseele operate de RATBV SA, în cadrul serviciului public de transport local prin curse regulate efectuat în UAT-urile membre ale AMDDTPBv

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.12.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 19584/15.12.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 19585/15.12.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de SDPTUP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 19586/15.12.2023,

Văzând avizul favorabil al comisiei I din cadrul consiliului local,

Luând în considerare adresa Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov (AMDDTPBv) nr. 3797/22.11.2023, prin care s-a propus modificarea HCL pentru acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV SA, în UAT-urile membre ale AMDDTPBv pentru a asigura accesul facil, predictibil, accesibilizat, la funcțiunile urbanistice care s-au dezvoltat organic în comunitățile Zonei Metropolitane Brașov,

În conformitate cu dispozițiile legale aplicabile din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.1 alin. 4 lit. m), art. 17 alin. (1) lit. i) și lit. o), art. 19^1 şi art. 42 alin. (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 16, lit. b din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 5, lit. f, art. 18, art. 21 din Legea nr. 341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 cu modificările şi completările ulterioare, art. 23 din Legea nr. 448/2006, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare, art. 83 din Legea nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar și dispozițiile Cap.III Acordarea facilităților pentru transportul public local și metropolitan din Normele Metodologice din 8 septembrie 2023 aprobate prin H.G. nr. 810/2023 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport pentru elevi la transportul public rutier local și metropolitan rutier, transportul public rutier județean și interjudețean pentru elevi, art. 128 alin. (3) și alin. (27), art. 149 din Legea nr. 199/2023 a învățământului superior, art. 51 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 6 lit. bb din Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1 alin. (4) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii cu modificările și completările ulterioare,

Legea nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat, Capitolul 8 – Compensaţie ca diferenţe de tarif din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr.1/2018, modificat și completet prin actele adiționale,

Ţinând seama de prevederile aplicabile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (5), art. 89, art. 90, art. 91, art. 106 alin. (3), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 154 alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1) lit. a) şi art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art.1 (1) Începând cu data de 01.01.2024 se acordă facilităţi elevilor, studenților și anumitor categorii de persoane stabilite postrivit legii, pe traseele operate în cadrul serviciului public de transport local prin curse regulate de operatorul de transport regional RATBV SA, cu care AMDDTPBv a încheiat Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport prin curse regulate, în numele și pe seama UAT-urile membre, respectiv: Municipiul Brașov, Municipiul Săcele, Municipiul Codlea, Orașul Ghimbav, Orașul Predeal, Orașul Râșnov, Orașul Zărnești, Comuna Bod, Comuna Budila, Comuna Cristian, Comuna Feldioara, Comuna Hărman, Comuna Hălchiu, Comuna Prejmer, Comuna Sânpetru, Comuna Tărlungeni, Comuna Teliu, Comuna Vama Buzăului, Comuna Vulcan.

(2) În înțelesul prezentei Hotărâri termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

 1. a) elev – calitatea de elev se dobândeşte odată cu înscrierea în învăţământul primar şi se păstrează pe tot parcursul şcolarităţii, până la încheierea studiilor din învăţământul secundar superior liceal, profesional, respectiv terţiar nonuniversitar, conform legii.
 2. b) persoane vârstnice – persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani sau vârsta de pensionare stabilită de lege și sunt beneficiare ale măsurilor de asistență socială conform Legii nr. 292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările şi completările ulterioare și Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. c) pensionari – persoanele care beneficiază de una din categoriile de pensii prevăzute de legislația în vigoare, respectiv, pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia de invaliditate, pensia de urmaş.
 4. d) titlu de călătorie metropolitan – titlu utilizat pe traseele operate, în cadrul serviciului public de transport local prin curse regulate, de operatorul de transport regional RATBV S.A., cu care Asociația a încheiat Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport prin curse regulate, pe raza administrativ teritorială a UAT-urile membre, respectiv, Municipiul Brașov, Municipiul Săcele, Municipiul Codlea, Orașul Ghimbav, Orașul Predeal, Orașul Râșnov, Orașul Zărnești, Comuna Bod, Comuna Budila, Comuna Cristian, Comuna Feldioara, Comuna Hărman, Comuna Hălchiu, Comuna Prejmer, Comuna Sânpetru, Comuna Tărlungeni, Comuna Teliu, Comuna Vama Buzăului, Comuna Vulcan;
 5. e) titlu de călătorie urban – titlu de călătorie utilizat în Municipiul Brașov;
 6. f) titlu de călătorie periurban – titlu de călătorie utilizat în interiorul localităților menționate la lit. d), mai puțin Municipiul Brașov.

Art. 2 (1) Începând cu data de 01.01.2024, veteranii de război, văduvele de război și revoluționarii, cu domiciliul în UAT Predeal, membru al AMDDTPBv, beneficiază pe traseele operate de RATBV SA, în cadrul serviciului public de transport local prin curse regulate în UAT-urile membre ale AMDDTPBv, de ”Abonament lunar METROPOLITAN cu facilități”, gratuit, încărcat pe cardul de transport.

(2) Gratuitatea se acordă, în baza CI/BI și a legitimaţiei de veteran de război, obținută conform Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau a certificatului de revoluţionar, obținut conform Legii nr.341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare și poate fi încărcat pe cardul de transport, la cerere, cu perioada de valabilitate lunară sau anuală, de la data solicitării, după caz.

Art. 3 (1) Începând cu data de 01.01.2024 persoanele cu handicap accentuat, grav și asistenții personali ai acestora, cu domiciliul în UAT Predeal, membru al AMDDTPBv, beneficiază pe traseele operate de RATBV SA, în cadrul serviciului public de transport local prin curse regulate în UAT-urile membre ale AMDDTPBv de ”Abonament lunar METROPOLITAN cu facilități”, gratuit, încărcat pe cardul de transport.

(2) Gratuitatea se acordă în baza CI/BI și a legitimaţiei pentru transportul urban gratuit, eliberată de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Art. 4 (1) Începând cu data de 01.01.2024, în scopul asigurării dreptului la educație, se acordă un singur titlu de călătorie gratuit lunar, pe tot parcursul anului școlar, elevilor din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat, precum și elevilor din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar înscrise în Registrul special al unităţilor de învăţământ preuniversitar care funcţionează după un curriculum străin, prevăzut la art. 117 alin. (10) lit. r) pct. (iv) din Legea nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar, înmatriculați la unități de învățământ cu sediul în UAT-urile membre ale AMDDTPBv, valabil pe traseele operate de RATBV SA, în cadrul serviciului public de transport local prin curse regulate în UAT-urile membre ale AMDDTPBv, astfel:

 1. a) elevii cu domiciliul/reședința în Municipiul Brașov, înmatriculați în cadrul unităților de învățământ cu sediul în Municipiul Brașov, beneficiază gratuit pe raza teritorial administrativă a Municipiului Brașov de „Abonament lunar URBAN”, valabil pe traseele de transport public local din Municipiul Brașov;
 2. b) elevii cu domiciliul/reședința în UAT-urile membre ale AMDDTPBv (mai puțin UAT Municipiul Brașov), înmatriculați în cadrul unităților de învățământ cu sediul în UAT-ul de domiciliu/reședință sau în unul din UAT-urile membre cu excepția Municipiului Brașov, beneficiază gratuit de „Abonament lunar PERIURBAN”, valabil pe traseele de transport public local din UAT-ul respectiv;
 1. c) elevii cu domiciliul/reședința în UAT-urile membre ale AMDDTPBv (mai puțin UAT Municipiul Brașov), înmatriculați la o unitate de învățământ cu sediul în Municipiul Brașov sau elevii cu domiciliul/reședința în Municipiul Brașov, înmatriculați în cadrul unităților de învățământ cu sediul în UAT-urile membre ale AMDDTPBv, beneficiază gratuit de „Abonament lunar METROPOLITAN”, valabil pe traseele de transport public local din Zona Metropolitană Brașov;
 2. d) elevii cu domiciliul/reședința în orice alt UAT situat în afara limitelor AMDDTPBv, înmatriculați la o unitate de învățământ cu sediul într-un UAT membru ale AMDDTPBv, în baza unei declarații pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în Anexa la prezenta Hotărâre, pct.a), beneficiază gratuit de un singur titlu de călătorie „Abonament lunar URBAN”, „Abonament lunar PERIURBAN” sau „Abonament lunar METROPOLITAN”, după caz, valabil pe traseele de transport public local din UAT-ul respectiv/pe traseele de transport public local din Zona Metropolitană Brașov, dacă utilizează și transportul public local pe traseul de la domiciliu la școală.

(2) Gratuitatea se acordă în baza următoarelor documente în vederea scanării acestora:

– carnetul de elev, completat cu toate datele la zi, vizat prin ștampilă pentru anul școlar în curs, care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului și domiciliul acestuia, sau adeverință eliberată de unitatea de învățământ, prin care se atestă faptul că elevul este înscris la cursuri pentru anul școlar în curs, conform modelului prevăzut în Anexa la prezenta Hotărâre, pct.b), sau cardul naţional de elev, după caz,

– cartea de identitate, în original, pentru elevii de peste 14 ani, sau certificatul de naștere în copie, pe suport hârtie sau electronic după digitalizarea mecanismelor aferente, pentru elevii sub 14 ani și CI părinte/reprezentant legal, după caz.

În primele 30 de zile de la începerea anului școlar se va accepta eliberarea titlului de călătorie gratuit lunar pentru elevi și în baza carnetului de elev vizat pentru anul școlar anterior.

(3) Costurile pentru acordarea facilităţilor elevilor îndreptăţiți conform alin.(1) vor fi suportate din bugetul local al UAT Predeal membru al Asociației, pe raza căruia funcționează unitatea de învățământ la care este înscris elevul, pe baza facturilor lunare, transmise până la data de 15 a lunii pentru titlurile de călătorie eliberate sau valabile, după caz, în luna precedentă, întocmite de către Societatea RATBV SA, însoțite de Centralizatorul elevilor beneficiari și avizate de către AMDDTPBv, în care titlurile de călătorie acordate gratuit sunt calculate conform Planului tarifar aprobat de Asociație, aflat în vigoare.

Art.5 (1) Începând cu data de 01.01.2024, pe tot parcursul anului calendaristic, studenţii înmatriculaţi la o formă de învăţământ cu frecvenţă în instituţiile de învăţământ superior acreditate de pe raza Municipiului Braşov beneficiază, până la împlinirea vârstei de 30 de ani, de reducere de 10 %, la achiziționarea unui „Abonament lunar URBAN” sau „Abonament lunar METROPOLITAN”, încărcat pe cardul de transport, în funcție de solicitarea studentului, pe traseele operate de RATBV SA, în cadrul serviciului public de transport local prin curse regulate în UAT-urile membre ale AMDDTPBv, după caz, astfel:

 1. a) studenții cu domiciliul/reședința în Municipiul Brașov, beneficiază de reducere de 10 % la achiziționarea unui „Abonament lunar URBAN” valabil pe traseele de transport public local din Municipiul Brașov;
 2. b) studenții cu domiciliul în Municipiul Săcele, Municipiul Codlea, Orașul Ghimbav, Orașul Predeal, Orașul Râșnov, Orașul Zărnești, Comuna Bod, Comuna Budila, Comuna Cristian, Comuna Feldioara, Comuna Hărman, Comuna Hălchiu, Comuna Prejmer, Comuna Sânpetru, Comuna Tărlungeni, Comuna Teliu, Comuna Vama Buzăului, Comuna Vulcan, membre ale AMDDTPBv, beneficiază de reducere de 10 % la achiziționarea unui „Abonament lunar METROPOLITAN” valabil pe traseele de transport public local din Zona Metropolitană.

(2) Gratuitatea se acordă în baza CI și a carnetul de student, vizat de instituţiile de învăţământ superior pentru anul universitar în curs sau a unei adeverințe eliberată de instituția de învățământ superior prin care se atestă că este înmatriculat la studii pentru anul în curs.

(3) Costurile pentru acordarea facilităţilor studenților îndreptăţiți conform alin. (1) lit. a) vor fi suportate din bugetul local al Municipiului Brașov, pe baza facturilor lunare, întocmite de către Societatea RATBV SA, însoțite de centralizatorul studenților beneficiari, avizate de către AMDDTPBv, în care valoarea titlurilor de călătorie acordate, este calculată prin aplicarea reducerii de 10 % la valoarea nominală a titlului de călătorie „Abonament lunar URBAN”, conform Planului tarifar, în vigoare, aprobat de Asociație.

(4) Costurile pentru acordarea facilităţilor studenților îndreptăţiți conform alin.(1) lit. b) vor fi suportate din bugetul local al UAT-ului Orașului Predeal, membru ale Asociației pe raza căruia domiciliază beneficiarii facilității, pe baza facturilor lunare, întocmite de către Societatea RATBV SA, însoțite de centralizatorul studenților beneficiari, avizate de către AMDDTPBV, în care valoarea  titlurile de călătorie acordate, este calculată prin aplicarea reducerii de 10 % la valoarea nominală a titlului de călătorie „Abonament lunar METROPOLITAN”, conform Planului tarifar, în vigoare, aprobat de Asociație.

Art. 6 (1) Începând cu data de 01.01.2024  persoanele vârstnice, care au împlinit vârsta de 65 de ani și pensionarii, indiferent de vârstă, de categoria pensiei: invaliditate, de urmaş (numai în cazul soţ/soţie), anticipată, anticipată parţială, limită de vârstă, cu domiciliul în UAT Predeal membru al AMDDTPBv şi ale căror venituri nete (inclusiv pensia) de maxim (exclusiv) 3.000 lei/lună, beneficiază de ”Abonament lunar METROPOLITAN cu facilități,” gratuit, încărcat pe cardul de transport, valabil pe traseele operate de RATBV SA, în cadrul serviciului public de transport local prin curse regulate în UAT-urile membre ale AMDDTPBv.

(2) Gratuitatea se acordă la solicitarea beneficiarilor în baza CI/BI, a cuponului de pensie din luna anterioară, în original și a declarației pe propria răspundere, din care să reiasă că solicitantul nu are un venit net (inclusiv pensia), ce depășește plafonul aferent solicitării, după caz.

Art. 7 (1) Începând cu data de 01.01.2024, persoanele vârstnice, care au împlinit vârsta de 65 de ani și pensionarii, indiferent de vârstă, de categoria pensiei: invaliditate, de urmaş (numai în cazul soţ/soţie), anticipată, anticipată parţială, limită de vârstă, cu domiciliul în UAT Predeal membru al AMDDTPBv şi ale căror venituri nete (inclusiv pensia) sunt de minim (inclusiv) 3.000 lei/lună, beneficiază de reducere de 50% la achiziționarea ”Călătoriilor Metropolitane”, ”Abonamentelor lunare URBANE”, ”Abonamentelor lunare PERIURBANE” sau ”Abonamentelor lunare METROPOLITANE”, încărcate pe cardul de transport, în funcție de solicitarea beneficiarului, valabile pe traseele operate de RATBV SA, în cadrul serviciului public de transport local prin curse regulate în UAT-urile membre ale AMDDTPBv, după caz.

(2) Tariful redus se acordă la solicitarea beneficiarilor în baza CI/BI, a cuponului de pensie din luna anterioară, în original.

Art. 8 (1) Începând cu data de 01.01.2024  veteranii din teatrele de operații – personalul participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român, cu domiciliul în UAT Predeal membru al AMDDTPBv, beneficiază pe traseele operate de RATBV SA, în cadrul serviciului public de transport local prin curse regulate în UAT-urile membre ale AMDDTPBv, de ”Abonament lunar METROPOLITAN cu facilități”, gratuit, încărcat pe cardul de transport.

(2) Gratuitatea se acordă, în baza CI/BI și a legitimaţiei de veteran din teatrele de operații obținută în baza Legii 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat.

Art. 9 (1) Cardul de transport, personalizat şi netransmisibil, se va acorda/încărca persoanelor îndreptăţite prezentei hotărâri la „Centrele de emitere, vânzare şi reîncărcare” ale societăţii RATBV SA, după prezentarea B.I./C.I. și a documentelor justificative, după caz, în vederea scanării acestora.

(2) După digitalizarea mecanismelor privind eliberarea titlurilor de călătorie gratuite pentru elevi, încărcarea titlurilor de călătorie se va putea efectua și pentru perioade succesive de timp, pe cardul de transport nominal și netransmisibil sau online, prin aplicația pusă la dispoziție de către operatorul de transport RATBV SA, după verificarea lunară, automată şi validarea calităţii de elev din platforma informatică ”Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România – SIIIR”, pe care o gestionează Ministerul Educației. Valabilitatea titlurilor de călătorie gratuite lunare eliberate pentru perioade succesive de timp nu va putea depăși data de 30 septembrie a anului școlar următor.

(3) După digitalizarea mecanismelor privind eliberarea titlurilor de călătorie cu reducere pentru studenți acestea se vor putea obține și online din aplicația pusă la dispoziție de către operatorul de transport RATBV SA după verificarea automată şi validarea calităţii de student din platforma informatică Registrul Matricol Unic – RMU pe care o gestionează Ministerul Educației.

Art. 10 (1) Persoanele îndreptățite, conform prevederilor prezentei hotărâri, vor circula pe raza teritorial administrativă a UAT-urilor membre ale AMDDTPBv, după caz, pe baza cardului de transport, însoţit de BI/CI și documentelor justificative care atestă calitatea de beneficiar al facilității.

(2) La verificarea legalității călătoriei de către reprezentanții operatorului de transport regional RATBV SA elevii vor prezenta cardul de transport încărcat cu facilitatea acordată, validat sau titlul de călătorie achiziționat gratuit din aplicație, după caz, însoțit de carnetul de elev vizat pentru anul în curs sau adeverința emisă de unitatea de învățământ pentru anul școlar în curs sau cardul național de elev, după caz, precum și de cartea de identitate sau copia certificatului de naștere, după caz.

(2.1) În cazul în care, la controlul documentelor de călătorie, elevii fie nu prezintă documentele prevăzute la alin. (2), fie prezintă documente nevizate pentru anul școlar în curs, cu excepția primelor 30 de zile de la începerea anului școlar, aceștia sunt considerați ca fiind fără titlu de transport și sunt tratați conform Regulamentului privind efectuarea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale membre ale AMDDTPBv.

(5) Pe raza teritorial administrativă a UAT-urilor membre ale AMDDTPBv, la fiecare urcare în mijlocul de transport persoanele îndreptățite, conform prevederilor prezentei hotărâri, au obligaţia să valideze cardul de transport, indiferent de titlul de călătorie încărcat.

Art. 11 (1) Operatorul de transport regional RATBV SA răspunde de păstrarea deconturilor și a documentelor primare în baza cărora s-au întocmit, conform legii. Modelul Tabelului nominal și a Decontului lunar sunt prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre la pct.c) și d).

(2) Colectarea și prelucrarea datelor necesare acordării facilităților de transport local/metropolitan se fac cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Art. 12  Începând cu data 01.01.2024, H.C.L. nr. 88/28.05.2021, cu modificările și completările ulterioare aduse prin HCL nr.105 /2021, HCL nr. 161/28.09.2021, HCL nr. 20/31.03.2023 și HCL nr. 271/28.09.2023 îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 13 Primarul Orașului Predeal prin serviciile de specialitate, Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov și Societatea  RATBV SA vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 14 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul UAT Predeal, AMDDTP BV și se publică pe site-ul entității.

Art. 15  Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cață Georgian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/5ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP
1 ex. AMDDTP BV

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content