HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 342
DIN DATA DE 21.12.2023

privind modificarea și completarea regulamentului pentru instituirea, încasarea și administrarea taxei de salubritate

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.12.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 18302/21.11.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 18303/21.11.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de SDPTUP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 18304/21.11.2023,

Văzând avizul favorabil al comisiilor I și IV din cadrul consiliului local,

Având în vedere publicarea anunțului cu nr. 18306/21.11.2023, cu respectarea prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

În conformitate cu prevederile relevante din art. 6 alin. (1) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b), alin. (2), alin. (8), art. 2814 alin. (1), (2), (3), art. 2818 alin. (2) Legea nr. 101/2006, privind serviciul de salubrizare a localităţilor, art. 9, art. 16, alin. (2) lit. c), art. 61 din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modficarea tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizare aprobate prin Ordinul ANRSC nr. 640/2022,

            Având în vedere prevederile art. 80-84 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.b), alin. (4) lit. a), alin. (12), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă completarea regulamentului privind instituirea, încasarea și administrarea taxei  de salubritate pentru utilizatorii serviciului de salubritate care beneficiază de prestarea serviciului de salubritate fără contract încheiat cu operatorul de salubrizare, astfel: la art. 7 se introduce un nou aliniat după cum urmează: „ Pentru persoanele rezidente în Orașul Predeal, taxa de salubritate declarată sau impusă, dupa caz, se realizează la numărul efectiv de persoane din imobil care beneficiază de serviciile de salubritate”.

Art. 2 Se aprobă modificarea taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubritate care beneficiază de prestarea serviciului de salubritate fără contract încheiat cu operatorul de salubrizare, după cum urmează:

  1. a) 70 lei/persoana/luna, în cazul utilizatorilor casnici, persoane fizice și asociații de locatari/proprietari;
  2. b) 700 lei/mc/luna, în cazul utilizatorilor noncasnici, persoane juridice/agenti economici.

Art. 3 Forma finală a regulamentului indicat la art.1 este prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cață Georgian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content