HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 344
DIN DATA DE 21.12.2023

pentru aprobarea regulamentului privind taxa ”utilizare babyski / bandă transportoare pentru schiori”

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.12.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 18839/04.12.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 18840/04.12.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de SDPTUP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 18841/04.12.2023,

Văzând avizul favorabil al comisiilor I și IV din cadrul consiliului local,

În conformitate cu prevederile relevante din HG nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munți, HG nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, întreținerea și exploatarea pârtiilor și traseelor de schi pentru agrement, republicată, Ordinul nr. 491/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 526/2003 privind aprobarea programului național de dezvoltare a turismului „ Schi în România”, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România. cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002,  cu modificările și completările ulterioare,

            Având în vedere prevederile art. 80-84 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.b), alin. (4) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. c), art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă regulamentul de aplicare privind taxa ”utilizare babyski / bandă transportoare pentru schiori”, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cață Georgian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content