HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 341
DIN DATA DE 21.12.2023

privind aprobarea regulamentului de aplicare a taxei speciale TAKE&GO

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.12.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 18297/21.11.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 18298/21.11.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de SDPTUP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 18299/21.11.2023,

Văzând avizul favorabil al comisiilor I și IV din cadrul consiliului local,

Având în vedere publicarea anunțului cu nr. 18301/21.11.2023, cu respectarea prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

            În conformitate cu prevederile relevante din Legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților, republicată, OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și Legea nr. 227 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

            Având în vedere prevederile art. 80-84 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.b), alin. (4) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. c), art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă regulamentul de aplicare a taxei speciale TAKE&GO începând cu data de 01.01.2024.

Art. 2 Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cață Georgian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content