HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 33
DIN DATA DE 12.02.2021

privind aprobarea evacuării d-lui Mihalache Florentin Ionuț din locuința situată în Predeal, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 12.02.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2122/09.02.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 2120/09.02.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul Primăriei Predeal, înregistrat sub nr. 2121/09.02.2021,

Față de cererea d-lui Mihalache Valentin, înregistrată la Primăria Predeal sub nr. 1522/28.01.2021, prin care solicită evacuarea d-lui Mihalache Florentin-Ionuț din spațiul pe care îl ocupă fără forme legale în imobilul situat în Predeal, str. AI Cuza, nr. 5,

Având în vedere prevederile art. 1831 C.Civ.,

Ținând cont de avizul favorabil al comisiei 3 a consiliului local,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2, lit. (c) și alin. 6, lit. (a) și (b), 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art.1 Se aprobă evacuarea d-lui Mihalache Florentin-Ionuț din spațiul pe care îl ocupă fără forme legale în imobilul situat în Predeal, str. AI Cuza, nr. 5.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija secretarului orașului, în termen legal, primarului Orașului Predeal, Instituţiei Prefectului Judeţului Brașov, SPAS și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesati la instanța de contencios administrativ în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel-Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/5ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS
1 ex. Mihalache Valentin

Modalitatea de vot – 11 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content