HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 32
DIN DATA DE 12.02.2021

privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Predeal

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 12.02.2021,

Analizând proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 2075/08.02.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primăriei Predeal, înregistrat sub nr. 2077/08.02.2021,

Având în vedere prevederile art. 242, alin. 1, art. 390, alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. 54 din Legea 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, actualizată,

Ținând cont de avizul favorabil al comisiilor 1și 3 ale consiliului local,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2, lit. (c) și alin. 6, lit. (a) și (b), 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art.1 Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Predeal, conform anexelor 1 și 2, părţi integrante din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija secretarului orașului, în termen legal, primarului Orașului Predeal, Instituţiei Prefectului Judeţului Brașov, Resurse Umane și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesati la instanța de contencios administrativ în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel-Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Resurse Umane

Modalitatea de vot – 11 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content