HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 34
DIN DATA DE 12.02.2021

privind aprobarea numirii d-lui Damian Alexandru în funcția de administrator al SC Altitudinea 1040 Predeal SRL

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 12.02.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1775/03.02.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 1776/03.02.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al secretarului, înregistrat sub nr. 1777/03.02.2021,

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. 1, 5, 6 și 21 din Statutul SC Altitudinea 1040 Predeal SRL, în forma actualizată la BIN Enoaie Rodica, asupra căruia s-a dat încheierea de dată certă nr. 8/13.12.2017, art. 1 din actul adițional la Statutul SC Altitudinea 1040 Predeal SRL, asupra căruia s-a dat încheierea de dată certă nr. 7/13.12.2017, art. 129 alin. (2), lit. (a), alin. (3), lit. (e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora consiliul local exercită atribuții referitoare la organizarea și funcționarea societăților de interes local, acesta hotărând asupra înființării sau reorganizării societăților comerciale de interes local,

Față de conținutul raportului de follow-up nr. 2970/164/02.12.2020, întocmit de Curtea de Conturi – Camera de Conturi Brașov, privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 7/10.03.2015 la SC Altitudinea 1040 Predeal SRL, referitor la abaterile consemnate la pct. A2, organul de audit consemnează la B2, între altele, obligația conducerii executive de a face demersuri către autoritatea tutelară pentru intrarea în legalitate în ceea ce privește sistemul de administrare a operatorului economic, având în vedere prevederile OUG 109/2011, referitoare la numirea consiliului de administrație,

Văzând că este necesară actualizarea statutului societății având în vedere dispozițiile legale invocate,

Ținând cont de avizul favorabil al comisiilor 1, 4 ale consiliului local,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2, lit. (a) și alin. 3, lit. (c), 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă numirea prin contract de mandat a d-lui Damian Alexandru în funcția de administrator al SC Altitudinea 1040 Predeal SRL, pe durata de 1 an, inclusă în mandatul consiliului local 2020-2024.

Art. 2 Se aprobă contractul de mandat ce va fi încheiat între consiliul local și d-l Damian Alexandru pe durata stabilită la art. 1.

Art. 3 Se aprobă remunerația administratorului în cuantum de 4.000 lei/lună net.

Art. 4 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre, inclusiv semnarea contractului de mandat și semnarea actului adițional la statut.

Art. 5 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija secretarului orașului, în termen legal, primarului Orașului Predeal, Instituţiei Prefectului Judeţului Brașov, d-lui Damian Alexandru și se publică pe site-ul entității.

Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesati la instanța de contencios administrativ în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel-Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/5ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Damian Alexandru
1 ex. SC Altitudinea 1040 Predeal SRL

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content