HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 325
DIN DATA DE 21.11.2023

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Pod peste râul Prahova ce face legătura între DN1 și strada Alexandru I. Cuza, Oraș Predeal”, aprobat pentru finanțare conform Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.11.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 18025/15.11.2023, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 18026/15.11.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Biroului de Achiziții Publice, Investiții și Implementare Proiecte din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 18028/15.11.2023,

Văzând avizul comisiei de specialitate I a Consiliului Local Predeal,

Având în vedere HCL nr. 32 din 14.02.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Pod peste râul Prahova ce  face legătura între DN1 și strada Alexandru I. Cuza,Oraș Predeal”, conform prevederilor art. 6 alin. (1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții Anghel Saligny,

În conformitate cu dispozițiile relevante din OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea  Programului național de investiții “Anghel Saligny”, Ordinul nr. 1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții “Anghel  Saligny”, Ordinul nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții “Anghel  Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din OUG nr. 95/2021, art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006  privind  finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare, OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, art.7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere dispozițiile aplicabile din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „Pod peste râul Prahova ce face legătura între DN1 și strada Alexandru I. Cuza,  Oraș Predeal”, conform documentației care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 32 din 14.02.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Pod peste râul Prahova ce face legătura între DN1 și strada Alexandru I. Cuza, Oraș Predeal”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții „Pod peste râul Prahova ce face legătura între DN1 și strada Alexandru I. Cuza, Oraș Predeal”, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Orașului Predeal a sumei de 145.633,57 lei cu TVA, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea  Programului național de investiții “Anghel  Saligny”, privind categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din OUG nr.95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021.

Art. 5 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Biroului Achiziții Publice, Investiții și Implementare Proiecte și se publică pe site-ul entității.

Art. 7 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Boldan Ștefan Adrian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Biroului Achiziții Publice, Investiții și Implementare Proiecte

Modalitatea de vot – 13 pentru, 13 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content