HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 324
DIN DATA DE 21.11.2023

privind aprobarea rectificării suprafeței și înscrierea în cartea funciară pentru imobilul situat în Orașul Predeal, str. Aurel Vlaicu, f.n., proprietatea Orașului Predeal – domeniul privat, înscris în CF nr. 102206 Predeal, identificat prin nr. cad. 598/1, de la suprafața act de 2.296 mp la suprafața măsurată de 230,00 mp conform expertizei tehnice extrajudiciare întocmite de expert Herghelegiu Mircea și aprobarea începerii procedurilor în vederea vânzării imobilului

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.11.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 18215/20.11.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 18217/20.11.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizații de Construire, Disciplina în Construcții, Cadastru și Registru Agricol din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 18219/20.11.2023,

Văzând avizul comisiilor de specialitate II și IV ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu dispozițiile relevante din art. 676 din Codul civil, Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul privind conținutul și modul de întocmire al documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în documentele de carte funciară, aprobat prin Ordinul 600/2023 al Directorului Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

Față de dispozițiile aplicabile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1  Se aprobă rectificarea suprafeței și înscrierea în cartea funciară pentru imobilul situat în Orașul Predeal, str. Aurel Vlaicu, f.n., proprietatea Orașului Predeal – domeniul privat, înscris în CF nr. 102206 Predeal, identificat prin nr. cad. 598/1, de la suprafața act de 2.296 mp la suprafața măsurată de 230,00 mp.

Art. 2  Se aprobă începerea procedurilor în vederea vânzării pentru imobilul prevăzut la art. 1.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizații de Construire, Disciplina în Construcții, Cadastru și Registru Agricol din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Boldan Ștefan Adrian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizații de Construire, Disciplina în Construcții, Cadastru și Registru Agricol

Modalitatea de vot – 12 voturi pentru, 1 abținere, 13 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content