HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 326
DIN DATA DE 21.11.2023

privind constituirea unui drept de superficie asupra terenului situat în Predeal, b-dul Mihail Săulescu nr. 91, identificat cu nr. cad. 100219, CF nr. 100219 Predeal, în suprafață de 3000 mp, în favoarea Academiei de Studii Economice București, pentru înscrierea construcției în evidențele de carte funciară

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.11.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 18292/21.11.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 18294/21.11.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizații de Construire, Disciplina în Construcții, Cadastru și Registru Agricol din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 18293/21.11.2023,

Văzând avizul comisiilor de specialitate II și IV ale Consiliului Local Predeal

În conformitate cu dispozițiile relevante din  art. 693 – 702 din Cartea a III-a, Titlul III, Capitolul I „Superficia” şi Cartea a V-a, Titlul II, Capitolul I „Contractul” din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietete publică, modificată şi completată, Legea nr.7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, modificată şi completată, pct. 3.12 privind întabularea dreptului de superficie din Ordinul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.633/2006, O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, modificată şi completată, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată şi completată, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, art. 36 alin. 1 din Legea nr. 18/1991, republicată, privind fondul funciar, modificată şi completată,

Față de dispozițiile aplicabile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1  Se aprobă constituirea unui drept de superficie asupra terenului proprietatea orasului, situat în Predeal, b-dul Mihail Săulescu, nr. 91, identificat cu nr.cad. 100219, CF  nr. 100219 Predeal,în suprafață de 3000 mp, în favoarea Academiei de Studii Economice București.

Art. 2 Se aprobă încheierea contractului de superficie între orasul Predeal şi Academia de Studii Economice București pe o durata de 70 ani.

Art. 3 Se împuterniceşte Primarul orasului Predeal să reprezinte orașul în faţa notarului public în vederea încheierii, semnării şi îndeplinirii procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege a contractului de superficie.           

Art. 4 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizații de Construire, Disciplina în Construcții, Cadastru și Registru Agricol din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Boldan Ștefan Adrian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizații de Construire, Disciplina în Construcții, Cadastru și Registru Agricol

Modalitatea de vot – 13 voturi pentru, 13 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content