HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 323
DIN DATA DE 21.11.2023

privind declararea proiectului „ Asfaltare străzi Cartierul Tineretului Oraș Predeal, Județul Brașov” de interes public local și întocmirea documentației în vederea obținerii aprobărilor pentru scoaterea definitivă din fondul forestier a suprafeței de 9950 mp din DAF Joița identificat în Amenajamentul Silvic UP XI u.a. 110D proprietate publică a Orașului Predeal

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.11.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 18174/20.11.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 18180/20.11.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizații de Construire, Disciplina în Construcții, Cadastru și Registru Agricol din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 18183/20.11.2023,

Văzând avizul comisiilor de specialitate II și IV ale Consiliului Local Predeal,

Având în vedere faptul că imobilul teren în cauză nu face obiectul vreunui litigiu,

În conformitate cu dispozițiile relevante din cap. VII, art. 20, alin.15 din Ordinul 694/2016 privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară și schimbul de terenuri și de calcul al obligațiilor bănești, Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările ulterioare și ale Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 37 alin. 1, lit. e din Codul Silvic, republicat, cu modificările ulterioare,

Față de dispozițiile aplicabile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), b), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1  Se aprobă declararea proiectului „Asfaltare străzi Cartierul Tineretului Oraș Predeal, Județul Brașov” de interes public local și întocmirea documentației în vederea obținerii aprobărilor pentru scoaterea definitivă din fondul forestier a suprafeței de 9950 mp din DAF Joița identificat în Amenajamentul Silvic UP XI u.a. 110D, proprietate publică a Orașului Predeal.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizații de Construire, Disciplina în Construcții, Cadastru și Registru Agricol din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Boldan Ștefan Adrian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizații de Construire, Disciplina în Construcții, Cadastru și Registru Agricol

Modalitatea de vot – 13 voturi pentru, 13 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content