HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 322
DIN DATA DE 21.11.2023

privind modificarea HCL nr. 22/31.01.2023, în forma în care a fost modificată și completată prin HCL nr. 83/ 31.03.2023

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.11.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 18237/20.11.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 18241/20.11.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SDPTUP din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 18242/20.11.2023,

Văzând avizul comisiei de specialitate I a Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. 1, 5, 6 și 21 din Statutul SC Altitudinea 1040 Predeal SRL, în forma actualizată la BIN Enoaie Rodica, asupra căruia s-a dat încheierea de dată certă nr. 8/13.12.2017, art. 1 din actul adițional la Statutul SC Altitudinea 1040 Predeal SRL, asupra căruia s-a dat încheierea de dată certă nr. 7/13.12.2017, art. 129 alin. (2), lit. (a), alin. (3), lit. (e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora consiliul local exercită atribuții referitoare la organizarea și funcționarea societăților de interes local, acesta hotărând asupra înființării sau reorganizării societăților comerciale de interes local, art.6 din Statutul SC Altitudinea 1040 Predeal SRL, în formă actualizată, art. 92, art.129 alin. (2) , lit. a), alin. (3), lit. d) si e) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi  completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), e), art. 139 alin. (3) lit. h), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 3 din HCL nr. 22/31.01.2023, în forma în care a fost

modificată și completată prin HCL nr.83/ 31.03.2023, astfel:

„ Art. 3 Se aprobă tarifele ce vor fi practicate în exploatarea benzii transportoare schiori, astfel:

1 urcare – 7 lei; 10 urcări – 65 lei; 100 urcări – 500 lei și peste 500 urcări – 4 lei/ urcare. Se va acorda gratuitate pentru monitorii de schi atestați din Predeal, înscriși în cadrul unei școli de schi și pentru monitorii individuali care au plătite toate taxele la bugetul local.”

Art. 2 Celelalte articole ale HCL nr. 22/31.01.2023, în forma în care a fost modificată și completată prin HCL nr. 83/ 31.03.2023, rămân nemodificate.

Art. 3 Hotărârea Consiliului Local nr. 22/31.01.2022, în forma modificată și completată prin HCL nr. 83/31.03.2023, astfel cum a fost modificată prin prezenta hotărâre, se va republica.

Art. 4 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Boldan Ștefan Adrian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 13 voturi pentru, 13 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content