HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 321
DIN DATA DE 21.11.2023

privind scoaterea d-nei Tampa (fostă Moise) Alexandra - Gabriela din contractul de închiriere nr. 11534/28.10.2010, pentru locuința situată în Predeal, str. Ștefan cel Mare, nr. 15 și introducerea acesteia ca membru în contractul de închiriere nr. 1381/02.02.2009 pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 2, ap. 5

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.11.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17936/14.11.2023, referatul de aprobare al primarului orașului Predeal, înregistrat sub nr. 17938/14.11.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 17939/14.11.2023,

Văzând avizul comisiei de specialitate III a Consiliului Local Predeal,

Având în vedere cererea d-nei Tampa (fostă Moise) Alexandra – Gabriela, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 17594/07.11.2023, prin care solicită scoaterea sa din contractul de închirire nr. 11534/28.10.2010, pentru locuința din Predeal, str. Ștefan cel Mare, nr. 15, cererea d-lui Tampa Adrian și cererea d-nei Tampa Alexandra – Gabriela, înregistrate la Primăria Predeal cu nr. 17596/07.11.2023, prin care solicită introducerea doamnei Tampa Alexandra – Gabriela ca membru în contractul de închiriere nr. 1381/02.02.2009, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 2, ap. 5,

Conform prevederilor art. 17 din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), d), alin. (6), lit. b), (7), lit. q), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă scoaterea doamnei Tampa (fostă Moise) Alexandra – Gabriela din contractul de închiriere nr. 11534/28.10.2010, pentru locuința din Predeal, str. Ștefan cel Mare, nr. 15.

Art. 2 Se aprobă introducerea d-nei Tampa Alexandra – Gabriela ca membru în contractul de închiriere nr. 1381/02.02.2009, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 2, ap. 5.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Boldan Ștefan Adrian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 13 pentru, 13 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content