HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 31
DIN DATA DE 12.02.2021

privind aprobarea actualizării cuantumului chiriilor locuințelor pentru tineri destinate închirierii (ANL), situate în Orașul Predeal, pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 12.02.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2053/08.02.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 2050/08.02.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul Primăriei Predeal, înregistrat sub nr. 2052/08.02.2021,

Având în vedere prevederile art. 8, alin. (11) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru locuinţe: Chiria stabilită potrivit prevederilor alin. (10) se actualizează anual cu rata inflaţiei, în termen de 30 de zile de la data publicării ratei inflaţiei comunicate de către Institutul Naţional de Statistică pentru anul anterior şi, dacă este cazul, şi în baza coeficientului prevăzut la alin. (9),

Ținând cont de avizul favorabil al comisiilor 1și 3 ale consiliului local,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2, lit. (c) și alin. 6, lit. (a) și (b), 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art.1 Se aprobă actualizarea cuantumului chiriilor pentru locuinţele pentru tineri, destinate închirierii (A.N.L.) situate în Oraşul Predeal, pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, conform anexelor părţi integrante din prezenta hotărâre.

Art. 2  În situaţia în care chiria rezultată este mai mare decât nivelul maxim prevăzut la art. 8, alin. (9^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, chiria se va diminua în mod corespunzător cu încadrarea în procentele prevăzute de lege.

Art. 3  Pentru titularii de contracte ANL care fac dovada, prin înscrisuri, că venitul total al membrilor majori ai familiei este 0 la data stabilirii / recalculării / actualizării cuantumului chiriei, coeficientul de ponderare venituri va fi de 0,8, iar chiria finală va fi stabilită la venitul minim pe economie.

Art. 4 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija secretarului orașului, în termen legal, primarului Orașului Predeal, Instituţiei Prefectului Judeţului Brașov, SPAS și se publică pe site-ul entității.

Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesati la instanța de contencios administrativ în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel-Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content