HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 312
DIN DATA DE 20.10.2023

privind acceptarea ofertei de donație a societății Bularda Sport Construct SRL Epureni-Vaslui a unor bunuri mobile, reprezentând gazon sintetic, panouri, bordure, porți, beton, pavaj, țeavă, cu scopul de a fi folosite ca elemente de construcție și încorporate în terenul intravilan situat în Orașul Predeal, b-dul Mihail Săulescu, nr. 117A, înscris în CF nr. 104007 Predeal, în suprafață de 3.569 mp și declararea acestora ca bunuri imobile aparținând domeniului privat al Orașului Predeal, Județul Brașov

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 20.10.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16561/18.10.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 16562/18.10.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Compartimentului Juridic din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr.  16537/18.10.2023,

Văzând avizul comisiei de specialitate I a Consiliului Local Predeal,

Luând în considerare oferta de donație nr. 16533 din 18.10.2023, făcută de societatea Bularda Sport Construct SRL Epureni-Vaslui a unor bunuri mobile, reprezentând gazon sintetic, panouri, bordure, porți, beton, pavaj, țeavă și raportul nr. 288/17.10.2023 întocmit de expert evaluator ing. Ruxandra Enescu (membru titular ANEVAR – legitimație nr. 1246/2023) privind evaluarea bunurilor mobile, ce fac obiectul ofertei de donație, la valoarea estimată de 265.154 lei (fără TVA),

Având în vedere dispozițiile art. 291 alin. 3 lit.c) și art. 291 alin. 4 din OUG nr. 57/2019 privind condițiile de acceptare a donațiilor și legatelor de către unitățile administrativ-teritoriale, art. 537 și art. 538 din Codul Civil privind definirea noțiunii de bunuri imobile și de bunuri care rămân sau devin immobile, art. 863 alin. 1 lit. c) Cod civil privind dobândirea dreptului de proprietate publică prin donație, art. 1011 Cod civil privind obligativitatea respectării formei autentice a contractului de donație, art. 888, art. 885 alin.1 Cod civil raportate la art. 28 alin. 6 din Legea nr. 7/1996 privind condițiile de înscriere în CF a dreptului de proprietate,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă acceptarea ofertei de donație a societății Bularda Sport Construct SRL Epureni – Vaslui a unor bunuri mobile, reprezentând gazon sintetic, panouri, bordure, porți, beton, pavaj, țeavă, cu scopul de a fi folosite ca elemente de construcție și încorporate în terenul intravilan situat în Orașul Predeal, b-dul Mihail Săulescu, nr. 117A, înscris în CF nr. 104007 Predeal, în suprafață de 3.569 mp, proprietatea privată a Orașului Predeal.

Art. 2 Se aprobă raportul nr. 288/17.10.2023 întocmit de expert evaluator ing. Ruxandra Enescu (membru titular ANEVAR – legitimație nr. 1246/2023) privind evaluarea bunurilor mobile, ce fac obiectul ofertei de donație, la valoarea estimata de 265.154 lei (fără TVA).

Art. 3 Bunurile menționate la art. 1 sunt declarate bunuri imobile aparținând domeniului privat al Orașului Predeal, Județul Brașov, iar dreptul de proprietate privată va fi întabulat în CF nr.104007 Predeal.

 Art. 4 Valoarea de inventar a bunurilor menționate la art. 1 este de 265.154 lei (fără TVA).

Art. 5 (1) Acceptarea ofertei de donație se va realiza prin act autentic, încheiat în condițiile legii.

(2) Actul de donație este scutit de plata oricăror impozite sau taxe, cu excepția cheltuielilor aferente încheierii și autentificării actului de donație la Notarul Public, care vor fi suportate de Orașul Predeal, din bugetul local.

Art. 6 Se împuternicesc Primarul Orașului Predeal, d-l Ciobanu Sorin Ioan și secretarul Orașului Predeal, să încheie și să semneze contractul de donație a bunurilor menționate la art. 1.

Art. 7 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va înscrie imobilul menționat la art. 1 în inventarul centralizat al bunurilor imobile, proprietate privată a orașului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014.

Art. 8 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 9 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Compartimentului Juridic, Serviciului Economic și Serviciului Urbanism, Cadastru din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 10 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/6ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Compartiment Juridic
1 ex. Serviciul Economic
1 ex. Serviciul Urbanism, Cadastru

Modalitatea de vot – 12 voturi pentru, 12 prezenți (10 fizic, 2 on-line) din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content