HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 311
DIN DATA DE 20.10.2023

privind aprobarea modificării HCL 221/26.07.2023 în sensul reformulării art. 1 din aceasta cu privire la faptul că se ia act de existența actului adițional nr. 1, înregistrat sub nr. 17156/06.12.2021, la contractul de concesiune nr. 735/21.01.2008, prin care s-a schimbat titularul dreptului de concesiune și obiectul contractului în sensul că terenul în suprafață de 120 mp se majorează cu 60%, respectiv 72 mp, conform HCL 137/25.09.2001

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 20.10.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16472/17.10.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 16473/17.10.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Compartimentului Juridic din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 16474/17.10.2023,

Văzând avizul comisiilor de specialitate II și IV ale Consiliului Local Predeal,

Luând în considerare adresa Instituției Prefectului Județului Brașov nr. 13144 din 27.09.2023, prin care se solicită reanalizarea art. 1 din HCL nr. 221/26.07.2023, sub aspectul eliminării sau reformulării art. 1 din dispozitivul actului administrativ analizat,

Având în vedere dispozițiile art. 15 alin. 2 din Constituția României („legea dispune numai pentru viitor”) și art. 81 alin. 2 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă (reglementările din hotărârea de consiliu local nu pot contraveni Constituției României și reglementărilor din actele normative de nivel superior”), prevederile art. 1270 alin. 2 Cod civil, potrivit cărora “contractul se modifică sau încetează prin acordul părților ori prin cauze autorizate de lege”, prevederile art. 102 din Legea nr. 71/2011 privind Normele de aplicare a Codului civil “(1) Contractul este supus dispozițiilor legii în vigoare la data la care a fost încheiat în tot ceea ce priveste încheierea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea sa. (2) Modificarea contractului se face cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute de legea în vigoare la data modificării. În privința elementelor care nu fac obiectul modificării, sunt aplicabile dispozițiile alin.1, prevederile art. 327 alin. 1 lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cu care „încetarea contractului de concesiune  de bunuri proprietate publică poate avea loc în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțare unilaterală de către concedent”,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se  aprobă modificarea HCL 221/26.07.2023 în sensul reformulării art. 1 din aceasta, ce va avea următorul cuprins:

”Se ia act de existența actului adițional nr. 1, înregistrat sub nr. 17156/06.12.2021, la contractul de concesiune nr. 735/21.01.2008, prin care s-a schimbat titularul dreptului de concesiune și obiectul contractului în sensul că terenul în suprafață de 120 mp se majorează cu 60% din suprafața din contract, respectiv 72 mp, conform HCL 137/25.09.2001, rezultând o suprafață totală de 192 mp.”

Art. 2 Celelalte articole din HCL 221/26.07.2023 rămân neschimbate.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Compartimentului Juridic, Serviciului Economic și Serviciului Urbanism, Cadastru din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/6ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Compartiment Juridic
1 ex. Serviciul Economic
1 ex. Serviciul Urbanism, Cadastru

Modalitatea de vot – 9 voturi pentru, 2 consilieri locali nu participă la vot, 1 abținere, 12 prezenți (10 fizic, 2 on-line) din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content