HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 313
DIN DATA DE 20.10.2023

privind aprobarea modificării regulamentului pentru emiterea certificatului de atestare, în vederea înscrierii dreptului de proprietate asupra construcţiilor în cartea funciară pentru care execuţia lucrărilor s-a realizat fără autorizaţie de construire și aprobarea îndreptării erorii materiale înscrise în anexa nr. 8 a HCL 18/31.01.2023 privind taxele speciale

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 20.10.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16606/19.10.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 16607/19.10.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizații de Construire, Disciplina în Construcții, Cadastru și Registru Agricol din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 16608/19.10.2023,

Văzând avizul comisiilor de specialitate II și IV ale Consiliului Local Predeal,

Având în vedere dispozițiile art. 37 alin. (6) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, introdus prin Legea nr. 7/2020, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. C), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art.1 Se aprobă modificarea regulamentului pentru emiterea certificatului de atestare, în vederea înscrierii dreptului de proprietate asupra construcţiilor în cartea funciară pentru care execuţia lucrărilor s-a realizat fără autorizaţie de construire, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 HCL nr. 60/3103.2009 își încetează aplicabilitatea de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 3 Se aprobă îndreptarea erorii materiale înscrise în anexa nr. 8 a HCL18/31.01.2023 privind taxele speciale, în sensul că taxa pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării construcției pentru care execuţia lucrărilor s-a realizat fără autorizaţie de construire este de cinci ori taxa legală, în loc de 5% cum în mod eronat a fost scris.

Art. 4 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizații de Construire, Disciplina în Construcții, Cadastru și Registru Agricol din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizații de Construire, Disciplina în Construcții, Cadastru și Registru Agricol

Modalitatea de vot – 12 voturi pentru, 12 prezenți (10 fizic, 2 on-line) din 13 consilieri locali în

Posted in HCL
Skip to content