HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 30
DIN DATA DE 12.02.2021

privind aprobarea acordării mandatului special Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov pentru delegarea gestiunii transportului public local de persoane, prin curse regulate, în UAT Predeal

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 12.02.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2270/10.02.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 2266/10.02.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SDPTUP din cadrul Primăriei Predeal, înregistrat sub nr. 2268/10.02.2021,

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ – teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 328/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei de Urgenta nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane,  ale Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători;

Văzând HCL nr. 21/31.01.2013 privind asocierea Orasului Predeal cu localități din Zona Metropolitană Brașov în vederea constituirii Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov,

Ținând cont de avizul favorabil al comisiei 1a consiliului local,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 87, alin. 5, art. 89, art. 90, art. 91, art. 106 alin. 3, art. 129, alin.1 și alin. 2, lit. b, lit. d și lit.e, alin.7, lit. i și lit. n, art. 139, alin. 1, art. 139, alin. 1, art. 154, alin. 1 și alin. 2, art. 196 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art.1 Se mandatează Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, ca în numele și pe seama Orașului Predeal, să delege gestiunea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în UAT Orasul Predeal.

 Art. 2  Se aprobă aderarea Orașului Predeal la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori nr. 1/20.12.2018, prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta, în copie conformă cu originalul, precum și la Actul Adițional nr. 1/2019 la Contract, prevăzut în Anexa 2 la prezenta, în copie conformă cu originalul, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se mandatează Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, ca în numele și pe seama Orașului Predeal, să elaboreze proiectul Actului Adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de călători nr. 1/20.12.2018, ca urmare  a aderării unității administrativ-teritoriale Orașul Predeal la aceasta.

Art. 4 Se mandatează Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov ca, în numele și pe seama Orașului Predeal, să elaboreze Regulamentul și Caietul de sarcini al serviciului public de transport local de persoane în aria teritorială de competentă a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației.

Art. 5 Se mandatează Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov  ca, în numele și pe seama Orașului Predeal, să elaboreze Studiul de oportunitate privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de transport local de persoane – etapa IV de extindere, în aria teritorială de competență  a unităților administrativ- teritoriale membre ale Asociației.

Art. 6 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 7 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija secretarului orașului, în termen legal, primarului Orașului Predeal, Instituţiei Prefectului Judeţului Brașov, SDPTUP și se publică pe site-ul entității.

Art. 8 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesati la instanța de contencios administrativ în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel-Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content