HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 308
DIN DATA DE 20.10.2023

privind aprobarea cererii d-lui Ghișoi Paul Florin la toate drepturile sale ce decurg din contractul de dare în folosință gratuită nr. 601/16.01.2007, încheiat în baza Legii nr. 15/2003 și preluarea acestora de către dl. Ghișoi Alexandru, cobeneficiar în contract

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 20.10.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16210/12.10.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 16211/12.10.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizații de Construire, Disciplina în Construcții, Cadastru și Registru Agricol din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 16212/12.10.2023,

Văzând avizul comisiilor de specialitate II și IV ale Consiliului Local Predeal,

Față de cererea nr. 15459/29.09.2023 a d-lui  Ghișoi Paul – Florin de renunțare la drepturile și obligațiile ce îi revin din contractul de dare în folosință gratuită nr. 601/16.01.2007 și cedarea acestora în favoarea fratelui său Ghișoi Alexandru, precum și acceptul acestuia de preluare a obligațiilor ce decurg din contract,

Având în vedere dispozițiile relevante din Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările și completările ulterioare, HG 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003, contractul de dare în folosință gratuită nr. 601/16.01.2007,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă cererea dl. Ghișoi Paul – Florin, cobeneficiar în contractul de dare în folosință gratuită nr. 601/16.01.2023, încheiat în conformitate cu Legea nr. 15/2003, de renunțare la drepturile și obligațiile ce decurg din contract, în favoarea dl. Ghișoi Alexandru.

Art. 2 Se aprobă cererea dl. Ghișoi Alexandru, cobeneficiar al contractului de dare în folosință grauită nr. 601/16.01.2007,  încheiat în conformitate cu Legea nr. 15/2003, de preluare a tuturor drepturilor și obligațiilor ce decurg din contract.

Art. 3 Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de dare în folosință gratuită nr 601/16.01.2007, care să consfințească noua relație contractuală.

Art. 4 Noul act adițional va modifica corespunzător, la capitolul „Obiectul contractului”, noile date de identificare ale terenului, așa cum au fost actualizate în cartea funciară.

Art. 5 Celelalte clauze contractuale ramân nemodificate.

Art. 6 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizații de Construire, Disciplina în Construcții, Cadastru și Registru Agricol din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 8 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizații de Construire, Disciplina în Construcții, Cadastru și Registru Agricol

Modalitatea de vot – 12 voturi pentru, 12 prezenți (10 fizic, 2 on-line) din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content