HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 307
DIN DATA DE 20.10.2023

privind completarea HCL nr. 63 din 28.03.2022, astfel cum a fost completat și modificat prin HCL nr. 186/2023 și 191/2023, în sensul completării anexei, cu terenurile libere de sarcini, situate în Predeal, Cartierul Tineretului, lotul 82, înscris în CF 1816 Predeal, nr. cad. 1634, în suprafață de 350 mp și lotul 35, înscris CF 1816A+36 Predeal, nr. cad. 1587, în suprafață de 350 mp, categoria de folosință curți construcții

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 20.10.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16265/13.10.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 16267/13.10.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizații de Construire, Disciplina în Construcții, Cadastru și Registru Agricol din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 16268/13.10.2023,

Văzând avizul comisiilor de specialitate II și IV ale Consiliului Local Predeal,

Având în vedere dispozițiile relevante din Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1  Se completează anexa la HCL nr. 63/28.03.2022 privind  aprobarea listei terenurile libere de sarcini, proprietatea Orașului Predeal, situate în Predeal, Cartierul Tineretului, în vederea atribuirii în folosință gratuită, conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, terenurile libere de sarcini, situate în Predeal, Cartierul Tineretului, lotul 82, înscris în CF 1816 Predeal, nr. cad. 1634, în suprafață de 350 mp și lotul 35, înscris CF 1816A+36 Predeal, nr. cad. 1587, în  suprafață de 350 mp, categoria de folosință curți construcții, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizații de Construire, Disciplina în Construcții, Cadastru și Registru Agricol din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizații de Construire, Disciplina în Construcții, Cadastru și Registru Agricol

Modalitatea de vot – 12 voturi pentru, 12 prezenți (10 fizic, 2 on-line) din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content