HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 309
DIN DATA DE 20.10.2023

privind introducerea minorei Mihalache Sara - Maria ca membru în contractul de închiriere nr. 12293/17.11.2010, pentru locuinţa situată în Predeal, str. A.I. Cuza, nr. 5

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 20.10.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16087/11.10.2023, referatul de aprobare al primarului orașului Predeal, înregistrat sub nr. 16088/11.10.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 16090/11.10.2023,

Văzând avizul comisiei de specialitate III a Consiliului Local Predeal,

Având în vedere cererea d-lui Mihalache Valentin, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 15644/04.10.2023, prin care solicită introducerea fiicei sale,  Mihalache Sara – Maria, ca membru în contractul de închirire nr. 12293/17.11.2010, pentru locuința din Predeal, str. A.I. Cuza, nr. 5, acordul doamnei Vlad Roxana – Ștefania, mama minorei Mihalache Sara – Maria,

Conform prevederilor art. 17 din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), d), alin. (6), lit. b), (7), lit. q), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă introducerea minorei Mihalache Sara – Maria ca membru în contractul de închiriere nr. 12293/17.11.2010, pentru locuinţa situată în Predeal, str. A.I. Cuza, nr. 5.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți (10 fizic, 2 on-line) din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content