HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 306
DIN DATA DE 20.10.2023

privind aprobarea cererii d-lui Damaschin Daniel de renunțare la folosința terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, teren înscris în CF 1816A+36, nr. cad. 1587 și încetarea contractului de dare în folosință gratuită nr. 987/23.01.2007, prin acordul părților

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 20.10.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16226/12.10.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 16227/12.10.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizații de Construire, Disciplina în Construcții, Cadastru și Registru Agricol din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 16228/12.10.2023,

Văzând avizul comisiilor de specialitate II și IV ale Consiliului Local Predeal,

Având în vedere dispozițiile relevante din Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările și completările ulterioare, cap.VII, art. 9 din contractul de dare în folosință gratuită, Secțiunea 9-a – Încetarea contractului , art.1321 Cod civil,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1  Se aprobă cererea d-lui Damaschin Daniel de renunțare la folosința terenului atribuit în baza Legii nr.15/2003, lot nr. 35, înscris în CF nr. 1816A+36  Predeal, nr. cad. 1587 și încetarea contractului de dare în folosință gratuită nr. 987/23.01.2007 prin acordul părților.

Art. 2 Prezenta hotărâre devine opozabilă numai după ce toate obligațiile către bugetul local, pentru folosința terenului respectiv, sunt stinse.

Art. 3 Terenul va rămâne la dispoziția Consiliului Local Predeal în vederea atribuirii acestuia conform Legi nr.15/2003.

Art. 4 HCL nr. 294/28.12.2006 își încetează aplicabilitatea de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 5 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizații de Construire, Disciplina în Construcții, Cadastru și Registru Agricol din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizații de Construire, Disciplina în Construcții, Cadastru și Registru Agricol

Modalitatea de vot – 12 voturi pentru, 12 prezenți (10 fizic, 2 on-line) din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content