HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 305
DIN DATA DE 20.10.2023

privind aprobarea solicitării de către Ministerul Sănătății, în principal, a trecerii, în parte, după dezmembrare, a suprafeței necesare – rezultată în urma identificării topografice care să soluționeze toate situațiile din teren - din suprafața totală de 10.000 mp a terenului întabulat în CF nr. 100651 Predeal, cad. 847/2, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Sănătății - Sanatoriul de Nevroze Predeal - în domeniul public al Orașului Predeal și în administrarea Consilului Local Predeal, iar, în subsidiar, aprobarea de către Ministerul Sănătății a unui contract de schimb, încheiat în condițiile menționate în anexa nr. 1 (teren pe care sunt situate 11 imobile, înscrise în evidențele fiscale ale Orașului Predeal)

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 20.10.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15921/09.10.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 15924/09.10.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Compartimentului Juridic din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 15925/09.10.2023,

Văzând avizul comisiilor de specialitate II și IV ale Consiliului Local Predeal,

Luând în considerare faptul că pe terenul menționat sunt edificate 11 imobile, reprezentând case de locuit (cu terenul aferent) , unele dintre acestea vândute de Ministerul Sănătății – Spitalul de Nevroze Predeal – ca urmare a pronunțării unor hotărâri judecătorești în baza Decretului-Lege nr. 61/1990 și Legii nr. 85/1992, toate acestea fiind înscrise în evidențele fiscale ale Orașului Predeal, iar proprietarii acestora achită taxe și impozite la bugetul local, așa cum atestă nota internă nr.10588/04.07.2023 (matricola detaliată curentă) a Serviciului Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Predeal, modul în care a fost  dobândit  dreptul de proprietate de către Ministerul Sănătății, astfel cum acesta este explicitat în raportul de specialitate la HCL (respectiv, în obiectul decretului de expropriere/ naționalizare nu se regăsește aceasta suprafață de teren), necesitatea realizării unor proiecte având drept scop creșterea nivelului de atractivitate turistică a Orașului Stațiune Predeal, precum și necesitatea creării cadrului legal în vederea încheierii contractelor de vânzare-cumpărare, având ca obiect terenul aferent imobilelor cu destinația de locuință, bunul imobil în cauză se află situat pe raza teritorială a Orașului Predeal, autoritatea publică locală fiind la nivelul cel mai apropiat de cetățean, fapt ce asigură o mai bună administrare,

Având în vedere dispozițiile art. 292 alin. 3 și alin. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora „Cererea prevăzută la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz. În instrumentul de prezentare şi motivare al hotărârii prevăzute la alin. (3) se regăseşte, în mod obligatoriu, justificarea temeinică a uzului sau interesului public judeţean sau local, după caz.”, dispozițiile art. 292 alin. 5 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora „trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale se face doar în situaţia în care bunul se află situat pe raza teritorială a unităţii administrativ-teritoriale care solicită trecerea, cu excepţia cazului în care prin lege nu se specifică altfel,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se  aprobă solicitarea către Ministerul Sănătății, în principal, a trecerii, în parte, după dezmembrare, a suprafeței necesare – rezultată în urma identificării topografice care să soluționeze toate situațiile din teren – din suprafața totală de 10.000 mp a terenului întabulat în CF nr. 100651 Predeal, cad. 847/2, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Sănătății – Sanatoriul de Nevroze Predeal – în domeniul public al Orașului Predeal și în administrarea Consiliului Local Predeal, iar, în subsidiar, aprobarea de către Ministerul Sănătății a unui contract de schimb, încheiat în condițiile menționate în anexa nr. 1.

Art. 2 Imobilul nominalizat la art. 1 se declară ca fiind bun de uz public local.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Compartimentului Juridic din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Compartiment Juridic

Modalitatea de vot – 11 voturi pentru, 1 consilier local nu participă la vot, 12 prezenți (10 fizic, 2 on-line) din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content