HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 29
DIN DATA DE 12.02.2021

privind aprobarea modificării titularului contractului de închiriere nr. 1408/02.02.2009, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 8, ap. 11, din Andrei Vasile în Rotaru Cornelia, scoaterea din contract a d-lui Andrei Vasile și prelungirea contractului de închiriere

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 12.02.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 904/18.01.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 901/18.01.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul Primăriei Predeal, înregistrat sub nr. 903/18.01.2021, prin care se propune aprobarea modificării titularului contractului de închiriere nr. 1408/02.02.2009, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 8, ap. 11, din Andrei Vasile în Rotaru Cornelia, scoaterea din contract a d-lui Andrei Vasile și prelungirea contractului de închiriere,

Ținând cont de avizul favorabil al comisiei 3 a consiliului local,

Având în vedere cererea d-nei Rotaru Cornelia, înregistrată la Primăria Predeal sub nr. 241/07.01.2021,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. (c), alin. 6, lit. (b), art. 139 alin. (3) şi art. 196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă modificarea titularului contractului de închiriere nr. 1408/02.02.2009, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 8, ap. 11, din Andrei Vasile în Rotaru Cornelia.,

Art. 2 Se aprobă scoaterea din d-lui Andrei Vasile contractul de închiriere nr. 1408/02.02.2009 pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 8, ap. 11, în urma decesului.

Art. 3 se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 1408/02.02.2009, pentru locuința socială situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 8, ap. 11, începând cu data de 04.02.2019 până în data de 03.02.2021.

Art. 4 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija secretarului orașului, în termen legal, primarului Orașului Predeal, Instituţiei Prefectului Judeţului Brașov, SPAS și se publică pe site-ul entității.

Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesati la instanța de contencios administrativ în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel-Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/5ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS
1 ex. Rotaru Cornelia

Modalitatea de vot – 7 pentru, 1 împotrivă, 4 abțineri, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content