HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 2
DIN DATA DE 22.01.2021

privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF 101406 Predeal, nr. cad. 101406, în trei loturi

     Consiliul  Local  al  Oraşului Statiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinara deîndată la data de 22.01.2021,

     Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1214/21.01.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 1216/21.01.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei Predeal, înregistrat sub nr. 1212/21.01.2021, în conformitate cu prevederile aplicabile din Legea 7/1996, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general ANCPI nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare,

     Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

     În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. c), 139 alin. (3) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art.1 Se aprobă dezmembrarea în trei loturi a imobilului înscris în CF 101406, nr. cad. 101406, proprietatea Primăriei Predeal, conform documentației anexate, întocmită de expert Boariu Lucian, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

  • Lotul 1, în suprafață de 19939 mp;
  • Lotul 2, în suprafață de 3321 mp;
  • Lotul 3, în suprafață de 123336 mp.

Art. 5 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 6 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija secretarului orașului, în termen legal, primarului orașului Predeal, Instituţiei Prefectului Judeţului Brașov, Serviciului Urbanism și se publică pe site-ul entității.

 Art. 7 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesati la instanța de contencios administrativ în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan – Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism

Modalitatea de vot – 7 pentru, 1 abținere, 8 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content