HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 297
DIN DATA DE 28.09.2023

privind modificarea titularului contractului de închiriere nr. 18574/18.12.2008, încheiat între Orașul Predeal și d-l Alexandru Cezar Ninel, pentru locuința A.N.L. situată în Predeal, str. Căprioarei, nr. 22, ap. 15, din Alexandru Cezar Ninel în Sipoș (fostă Nedelcu, fostă Alexandru) Raluca, scoaterea d-lui Alexandru Cezar Ninel din contractul de închiriere, scoaterea din contract a d-lui Nedelcu Alexandru și introducerea ca membri în contract a d-lui Sipoș Adrian și a minorei Nedelcu Antonia - Maria

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.09.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 14895/21.09.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 14896/21.09.2023, raportul de specialitate al SPAS din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 14897/21.09.2023,

Văzând avizul comisiei de specialitate III a Consiliului Local Predeal,
Având în vedere cererea d-lui Alexandru Cezar Ninel, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 13774/31.08.2023, prin care solicită schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 18574/18.12.2008, pentru locuinţa ANL, situată în Predeal, str. Căprioarei, nr. 22, ap. 15, din Alexandru Cezar Ninel în Sipoș (fostă Alexandru, fostă Nedelcu) Raluca și scoaterea sa din contractul de închiriere, cererea d-nei Sipoș Raluca, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 14586/15.09.2023, prin care solicită modificare titularului contractului de închiriere nr. 18574/18.12.2008 din Alexandru Cezar Ninel în Sipoș Raluca, modificarea numelui în urma căsătoriei din Alexandru (fostă Nedelcu) Raluca în Sipoș Raluca, scoaterea fostului soț Nedelcu Alexandru din contractul de închiriere și introducerea ca membru a fiicei Nedelcu Antonia – Maria, cererea d-lui Sipoș Adrian, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 14587/15.09.2023, prin care solicită introducerea ca membru în contractul de închiriere nr. 18574/18.12.2008, în urma căsătoriei, cererea d-lui Nedelcu Alexandru – Petru, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 14887/21.09.2023, prin care solicită scoaterea sa din contractul de închiriere nr. 18574/18.12.2008,

Văzând certificatul de căsătorie seria C.10 nr. 453610 din data de 26.08.2023, certificatul de naștere seria NH nr. 306231 din data de 07.05.2012 și sentința civilă nr. 10626/30.09.2014,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. c), (6) lit. a) și b), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă modificarea titularului contractului de închiriere nr. 18574/18.12.2008, încheiat între Orașul Predeal și d-l Alexandru Cezar Ninel, pentru locuința A.N.L. situată în Predeal, str. Căprioarei, nr. 22, ap. 15, din Alexandru Cezar Ninel în Sipoș (fostă Alexandru, fostă Nedelcu) Raluca și scoaterea d-lui Alexandru Cezar Ninel din contractul de închiriere, începînd cu data de 01.10.2023.

Art. 2 Se aprobă scoaterea d-lui Nedelcu Alexandru din contractul de închiriere nr. 18574/18.12.2008 pentru locuința A.N.L. situată în Predeal, str. Căprioarei, nr. 22, ap. 15, în urma divorțului, începînd cu data de 01.10.2023.

Art. 3 Se aprobă introducerea d-lui Sipoș Adrian ca membru în contractul de închiriere nr. 18574/18.12.2008, pentru locuința A.N.L. situată în Predeal, str. Căprioarei, nr. 22, ap. 15, în urma căsătoriei, începând cu data de 01.10.2023.

Art. 4 Se aprobă introducerea minorei Nedelcu Antonia – Maria ca membru în contractul de închiriere nr. 18574/18.12.2008, pentru locuința A.N.L. situată în Predeal, str. Căprioarei, nr. 22, ap. 15, începând cu data de 01.10.2023.    

Art. 5 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 7 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 11 pentru (9 prezenți fizic, 2 on-line), 11 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

 

Posted in HCL
Skip to content