HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 298
DIN DATA DE 28.09.2023

pentru aprobarea studiului de fezabilitate privind realizarea obiectivului „Pârtie sanie de vară” în orașul Predeal

Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.09.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15063/29.09.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 15064/29.09.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Biroului Achiziţii Publice, Investiţii, Implementare Proiecte înregistrat sub nr. 15065/29.09.2023,

Văzând avizul comisiei de specialitate I a Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu dispozițiile relevante din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere dispozițiile aplicabile din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiție ”Pârtie sanie de vară” în orașul Predeal, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Biroului Achiziții Publice, Investiții și Implementare Proiecte și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Biroului Achiziții Publice, Investiții și Implementare Proiecte

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți (9 fizic și 2 on-line) din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content